Mitigace změny klimatu

Snižování emisí skleníkových plynů a posilování jejich propadů (mitigace) je nedílnou součástí řešení problematiky změny klimatu a jejích negativních dopadů. Emise a propady hlavních skleníkových plynů jsou pravidelně kontrolovány Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu formou inventarizace. Inventarizace je prováděna v souladu s metodikou IPCC. V ČR nese zodpovědnost za správné fungování Národního Inventarizačního Systému (NIS) Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo Český hydrometeorologický ústav jako organizaci zodpovědnou za koordinaci přípravy inventarizace a požadovaných datových i textových výstupů. Z hlediska jednotlivých plynů je nejvýznamnějším skleníkovým plynem CO2 s podílem 82,7 % na celkových emisích, následovaný CH4 9,9 %, N2O 4,5 % a F-plyny 2,9 % ( stav v roce 2018 (PDF, 71 kB)). Nejvýznamnější kategorií inventarizace je sektor energetiky, odkud pochází 72,7 % celkových emisí skleníkových plynů, převážně CO2.

Strategie ochrany klimatu České republiky byla prezentována Národním programem na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice (dále jen „Národní program“) z roku 2004. V roce 2007 bylo provedeno vyhodnocení Národního programu z hlediska účinků a ekonomických možností přijatých opatření včetně srovnání výchozího stavu a redukce emisí dosažené od přijetí Národního programu. Z vyhodnocení Národního programu vyplynulo, že během několika let došlo v rámci většiny sektorů k významnému pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Na druhé straně má Česká republika stále poměrně nepříznivé ukazatele z hlediska energetické náročnosti a produkce emisí skleníkových plynů na obyvatele resp. jednotku HDP. Jako problematický se rovněž jeví sektor dopravy, jehož emise vykazují trvalý meziroční nárůst.

Od roku 2004, kdy byl Národní program vytvořen, došlo k vývoji politických jednání v České republice i ve světě (v rámci EU a UNFCCC). Proto byla zpracována nová Politika ochrany klimatu v České republice, která nahrazuje Národní program z roku 2004. Politika ochrany klimatu v České republice byla v červnu 2016 předložena vládě České republiky pro informaci. Na základě rozhodnutí vlády ČR byl zahájen proces posuzování vlivů této koncepce na životní prostředí (tzv. SEA). Politika ochrany klimatu v České republice představuje strategii v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, a definuje cíle a soubor opatření na národní úrovni, která povedou k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů. Tato strategie by tak měla přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízko-emisní hospodářství ČR.