Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody

Česká republika je smluvní stranou níže uvedených mezinárodních mnohostranných úmluv, které byly sjednány za účelem ochrany přírody, krajiny nebo určitých přírodních fenoménů. Za implementaci závazků vyplývajících z členství České republiky v následujících mezinárodních úmluvách na národní úrovni je odpovědné Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí pro účely poskytování aktuálních informací týkajících se implementace Úmluvy o biologické rozmanitosti a jejích protokolů na národní úrovni provozuje informační webový portál Úmluvy o biologické rozmanitosti na bázi informačního systému této úmluvy (CBD Clearing-house mechanism). Od roku 2014 poskytuje tento portál přehledné a ucelené informace také o některých dalších mezinárodních úmluvách v oblasti ochrany přírody, jichž je Česká republika smluvní stranou.