Mezinárodní spolupráce

Voda nerespektuje administrativní hranice. Problémy, které nastanou v oblasti vodního hospodářství na území jednoho státu, se mohou stát problémem dalších států ležících v dolních částech povodí. Nejlépe viditelným příkladem takového problému jsou povodně. Stejně tak opatření realizovaná v rámci jednoho regionu mohou mít vliv na regiony sousední. Tato skutečnost se významně projevuje v rámci mezinárodních vztahů. Snahou České republiky je udržovat tyto vztahy na takové úrovni, aby se vodohospodářské problémy České republiky projevovaly na území jiných států v co nejmenší míře a opatření provedená českou stranou na jejím území neměla pokud možno negativní dopad na sousední státy.

Přestože Česká republika není přímořským státem, podílí se touto spoluprací rovněž na snižování znečištění Severního, Černého a Baltického moře.

Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod vycházející z mezinárodních dohod, smluv a úmluv je založena na principu komplexní ochrany povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích nebo hydrogeologických rajonech.

Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru o Mezinárodní spolupráci České republiky v ochraně vod, jejíž elektronická verze je ke stažení (PDF, 75 MB) .