Mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí

Česká republika je smluvní stranou několika desítek důležitých mnohostranných environmentálních smluv. Smlouvy, sjednávané velmi často v rámci mezinárodních organizací s environmentálním segmentem, jsou konkrétním projevem odpovědnosti států za stav a vývoj životního prostředí na globální, regionální a subregionální úrovni. Státy se ratifikací smluv závazně přihlašují k naplnění jejich cílů.

Česká republika svou angažovaností v mnohostranných mezinárodních smlouvách přispívá k řešení stávajících problémů environmentální dimenze udržitelného rozvoje v souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí, Implementačním plánem Světového summitu o udržitelném rozvoji a příslušnými dokumenty EU a OECD.

Mnohostranné environmentální smlouvy mohou být členěny dle svého věcného zaměření. Česká republika je na mezinárodní úrovni aktivní v rámci smluv zaměřených na:


Česká republika je také smluvní stranou několika regionálních mnohostranných smluv (PDF, 241 kB), zaměřených na ochranu vodních toků či ovzduší.

Informace o finančních výdajích MŽP (PDF, 89 kB ) na podporu implementace mezinárodních smluv v oblasti životního prostředí

Posilování spolupráce a koordinace mezi smlouvami

Zdroje vydávané na ochranu životního prostředí a zdraví jsou limitované. Proto je nutné, aby byly využívány co nejlépe. K tomu je nezbytná koordinace činností v rámci smluv, jejichž cíle se navzájem doplňují nebo i částečně překrývají.

Informační brožury k mezinárodním úmluvám a protokolům zaměřených na chemické látky