Mezinárodní organizace

Impulsem ke vzniku různých orgánů a institucí na mezinárodní úrovni, jejichž náplní se stala ochrana životního prostředí, byla první světová Konference o životním prostředí, svolaná Spojenými národy do Stockholmu v roce 1972. Environmentálními problémy, jejichž řešení vyžaduje komplexní přístup přesahující hranice států i kontinentů, se postupně začala vážně zabývat i většina již existujících mezinárodních institucí.

I když bylo bývalé Československo v mnoha případech zakládajícím členem mezinárodních organizací, výraznější zapojení Československa a poté České republiky do jejich aktivit umožnily až politické změny v devadesátých letech minulého století. Se vstupem do Evropské unie, která sehrává v mezinárodních environmentálních procesech vedoucí úlohu, získala příležitost intenzivněji se zapojovat do mezinárodního dialogu o otázkách ochrany životního prostředí a udržitelném rozvoji a do mechanismů mezinárodní spolupráce.

Na této webové stránce najdou zájemci základní informace o nejvýznamnějších organizacích zabývajících se environmentálními otázkami, na jejichž činnosti se Česká republika podílí.

Jako zdroj informací si také můžete stáhnout časopis edice Planeta č.7/2007 "Česká republika a mezinárodní organizace působící v oblasti životního prostřed (PDF, 2 MB )