Ve dnech 18. - 22. června 2018 probíhá v Brně již 14. ročník mezinárodní letní školy o toxických látkách

Akci pořádá Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií pro region střední a východní Evropy při Masarykově univerzitě v Brně, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). Letní škola přispívá k plnění závazků Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech Českou republikou. Cílem této úmluvy je ochrana lidského zdraví a ŽP před škodlivými vlivy perzistentních organických polutantů (POPs), tedy toxických látek schopných dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, přenášet se na velké vzdálenosti a kumulovat se v živých organismech.

Program letní školy se zaměřuje zejména na budování kapacit pro získávání a vyhodnocování informací o výskytu, hladinách, osudu a regionální a globální distribuci POPs a dalších toxických látek, včetně praktických znalostí týkajících se jejich vzorkování, analýz a vyhodnocování dopadů i rizik na zdraví a životní prostředí. Letošní ročník letní školy je zaměřen na toxické látky v městském prostředí a využití dostupných informačních zdrojů pro rozhodování se zacílením dosáhnout lepší ochrany zdraví ve městech a odolnosti ke kontaminaci “Smart and Healthy Cities”.

Ministerstvo životního prostředí, v rámci posílení mezinárodní environmentální spolupráce, podpořilo účast čtyř zahraničních expertů z Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Malajsie a Arménie. Tyto země byly vybrány na základě dlouholeté aktivní bilaterální spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí.

  • Fotografie
  • Fotografie