Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní mnohostrannou environmentální smlouvou zabývající se problematikou geneticky modifikovaných organismů je Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti byl sjednán v rámci programu pro životní prostředí (United Nations Environment Programme - UNEP) jako první protokol Úmluvy o biologické rozmanitosti. Cílem protokolu je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů, které jsou výsledkem moderních biotechnologií, a které mohou mít nepříznivý vliv na zachovávání biologické rozmanitosti a zdraví člověka.
V rámci Cartagenského protokolu byl zřízen Informační systém biologické bezpečnosti (Biosafety Clearing-House), který je široce dostupným mezinárodním zdrojem informací o nakládání s živými modifikovanými organismy a jeho posláním je usnadnit výměnu vědeckých, technických, environmentálních a právních informací týkajících se živých modifikovaných organismů a zkušeností s nimi.