Mezinárodní hlásné a varovné systémy

Česká republika je smluvní stranou multilaterálních mezinárodních smluv o ochraně hlavních povodí Labe, Dunaje a Odry a bilaterálních smluv o spolupráci na hraničních vodách se sousedními státy – Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. K plnění těchto smluv byly založeny mezinárodní komise pro ochranu Labe, Dunaje a Odry a bilaterální komise pro spolupráci na hraničních vodách. Pouze na hraničních vodách s Polskem je spolupráce zajišťována prostřednictvím jednání zmocněnců vlád obou stran pro hraniční vody. Jedním z problémů, kterými se komise a zmocněnci pro hraniční vody zabývají, je ochrana vod před havarijním znečištěním a s tím související varovné systémy.Všechny tři mezinárodní komise pro ochranu Labe, Dunaje a Odry mají fungující varovné systémy pro případ havarijního znečištění. V případě Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) jsou tyto systémy založeny na mezinárodních varovných a poplachových plánech Labe a Odry, v případě Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) se postup řídí Mezinárodním operačním manuálem pro hlavní varovné centrály Dunajského hlásného a varovného systému.

V rámci spolupráce na hraničních vodách vznikly pravidelně aktualizované směrnice týkající se varovné služby při povodních, chodu ledů a při mimořádném zhoršení kvality vod v německém, rakouském a slovenském úseku státních hranic.

 • Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe
  Myšlenka vytvořit jednotný varovný a poplachový systém, který by umožňoval přenos informací o místě, času a rozsahu havarijního znečištění vod v povodí Labe, vznikla již při samém zrodu MKOL v roce 1990. Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe byl jedním z prvních dokumentů, které přijala MKOL hned po svém vzniku a v principu funguje spolehlivě dodnes.
 • Mezinárodní varovný a poplachový plán Odra
  Mezinárodní varovný a poplachový plán Odra nemění stávající regionální/zemské varovné plány. Jeho cílem je, aby v případě náhlého znečištění látkami ohrožujícími jakost vody v povodí Odry, které by svým množstvím nebo koncentrací mohly negativně ovlivnit jakost vody v Odře, bylo postoupeno hlášení dále, aby tak byly včas varovány příslušné úřady a místa, zodpovědná za ochranu před haváriemi a současně i uživatelé vody.
 • Mezinárodní operační manuál pro hlavní varovné centrály Dunajského hlásného a varovného systému
  Česká republika je spolu s ostatními podunajskými státy začleněna do Dunajského systému včasného varování (AEWS – Accident Emergency Warning System). Systém včasného varování v povodí Dunaje je aktivován v případech, kdy hrozí znečištění vod, které může mít přeshraniční dopad, nebo jsou dosaženy limitní hodnoty znečištění některými nebezpečnými látkami.
 • Směrnice na hraničních vodách v saském úseku státních hranic
  Směrnice (PDF, 67 kB) pro hlásnou službu při normálních a extrémních hydrologických situacích na hraničních vodách mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v saském úseku státních hranic obsahuje zásady předávání informací o skutečných i předpovídaných vodních stavech, průtocích, ledových poměrech, a to při normálních a i povodňových situacích, o zvýšeném odpouštění z přehrad, hodnocení odtokových poměrů v období sucha a v zimním období.
  Směrnice (PDF, 35 kB) pro vyrozumění o znečištění hraničních vodních toků mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v saském úseku státních hranic stanovuje pravidla hlášení znečištění, které vede ke znečištění vodního toku z biologického, fyzikálně-chemického nebo hygienického hlediska nebo může způsobit jiné nepříznivé změny hraničních vod.
 • Směrnice na hraničních vodách v bavorském úseku státních hranic
  V rámci česko-bavorského úseku státních hranic dochází k předávání srážkových a povodňových informací dle přehledu (PDF, 26 kB). Směrnice (PDF, 31 kB) pro vyrozumění o znečištění hraničních vodních toků mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v bavorském úseku státních hranic stanovuje pravidla hlášení znečištění, které vede ke znečištění vodního toku z biologického, fyzikálně-chemického nebo hygienického hlediska nebo může způsobit jiné nepříznivé změny hraničních vod.
 • Směrnice na hraničních vodách s Rakouskem
  Směrnice (PDF, 269 kB ) se týká varovné služby při povodních a nebezpečí chodu ledů, varovné služby pro přehrady, výměny nutných hydrologických a meteorologických údajů, jakož i varovné služby při mimořádných znečištěních hraničních vod.
 • Směrnice na hraničních vodách se Slovenskem
  Na hraničních vodách se Slovenskem se hlásné a varovné systémy řídí Směrnicí (PDF, 186 kB ) pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích a Směrnicí (PDF, 187 kB ) pro hlásnou a varovnou službu při mimořádném zhoršení kvality vod česko-slovenských hraničních vodních toků.
 • Směrnice na hraničních vodách s Polskem
  Na hraničních vodách s Polskem pro kontrolu havarijního znečištění postačují a jsou využívány mechanismy založené v rámci MKOOpZ a MKOD.