Metodiky pro monitoring a hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody

Podle směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000, která ustavuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice o vodách), je povinností každého členského státu zřídit Registr chráněných území (dále jen Registr), který je definován v článku 6 a v příloze IV. Do tohoto Registru musí státy podle přílohy IV. odstavce v) zařadit i oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, pro jejichž ochranu je udržení nebo zlepšení stavu vod důležitým faktorem, a to včetně území Natura 2000 vymezených podle směrnic 92/43/EHS a 79/409/EHS. Povinností členského státu je také zajistit, aby území zařazená do Registru splňovala environmentální cíle stanovené právními předpisy, podle kterých byla vymezena. Členské státy proto musí provádět sledování a hodnocení stavu těchto území v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodách a podle požadavků směrnic a právních předpisů, kterými byla tato území vymezena.

Pro některé typy území zařazené do Registru (např. zranitelné oblasti, citlivé oblasti, území určená pro odběr vody pro lidskou spotřebu) jsou environmentální cíle vztažené k vodnímu prostředí stanoveny přímo v příslušných směrnicích. V případě území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů nejsou environmentální cíle pro vodní prostředí v žádné ze směrnic ani dalších právních dokumentech přímo definovány. Aby však bylo možné posoudit, jaký je v územích zařazených do Registru aktuální stav a případný vývoj vodního prostředí, stanovišť a chráněných druhů, je nezbytné definovat pro vybrané předměty ochrany environmentální cíle. Ty by měly charakterizovat optimální podmínky jejich výskytu v přirozeném, nenarušením prostředí. Tyto cíle by měly být definovány jako parametry vodních ekosystémů vyjádřené vhodnými fyzikálně-chemickými a/nebo biologickými složkami, které lze v chráněných územích pravidelně měřit, sledovat a vyhodnocovat. Předkládané metodiky jsou zaměřeny na monitoring a hodnocení stavu pouze jednoho typu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů, a to evropsky významných lokalit (EVL).