Metodiky

Nedílnou součástí řešení problematiky starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, je metodická činnost odboru. Kompetence v této oblasti vyplývá ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, podle něhož je Ministerstvo životního prostředí orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí a ústředním orgánem státní správy m.j. pro státní ekologickou politiku. Z tohoto důvodu jsou metodické pokyny a další materiály vytvářeny a určeny všem resortům, které proces odstraňování starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, v rámci svých kompetencí zajišťují.

Prvním zdrojem informací, na který považujeme za vhodné upozornit je přehled metodik pro řešení problematiky odstraňování starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst. Postupně na tomto prostoru uvádíme a aktualizujeme elektronické verze všech relevantních metodických materiálů, které jsou v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, doporučeny, resp. určeny k využití.

Nejdůležitějším zdrojem informací o starých ekologických zátěžích, resp. o kontaminovaných místech obecně je databáze Systém evidence kontaminovaných míst.