Metodika určení silně ovlivněných vodních útvarů

Podle článku 4, odstavce 3 Směrnice ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 2000/60/ES mohou za určitých podmínek členské státy určit vodní útvary povrchových vod jako umělé nebo silně ovlivněné. Účelem Metodiky pro určení silně ovlivněných vodních útvarů je poskytnout návod a zavést pravidla pro určení silně ovlivněných útvarů povrchových vod včetně určení umělých vodních útvarů. Metodika je obecným postupem pro přípravu příslušné části plánů povodí. Metodika využívá akceptovanou metodiku pro hodnocení hydromorfologických složek stavu vod HEM – Hydroekologický monitoring, metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků (Langhammer, 2007). Cílem Metodiky pro určení silně ovlivněných vodních útvarů je zajistit co nejjednodušší a jednoznačnou proveditelnost celého postupu určení při zachování všech požadavků kladených na tento proces Směrnicí ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 2000/60/ES a souvisejících Guidance dokumentů.