Metodický pokyn MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech.

Ministerstvo životního prostředí vydává tento metodický pokyn, jehož cílem je dosažení shody postupů používaných při stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech. Sjednocuje postupy předúpravy vzorků pro analýzy a samotné analýzy vzorků pro potřeby zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon“), který stanoví v § 31b výrobcům, distributorům nebo osobám, které dováží baterie a akumulátory, povinnost na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující dodržení podmínek stanovených v § 31a odst. 1 zákona pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu.