Metodika odhadu fugitivních emisí TZL z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin

Metodika popisuje postup stanovení emisí uvolňovaných do vnějšího ovzduší při těžbě paliv a nerostných surovin (vyjma kamenolomů) v podmínkách České republiky, přičemž umožňuje zohlednit i opatření realizovaná ke snížení emisí TZL. Tato metodika byla vypracována v rámci projektu TAČR č. TB040MZP015 „Výzkum fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin (vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanovení“.
Metodika není určena k výpočtům prováděným v rozptylových studiích.

Stáhněte si...