Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny "Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území" zveřejněný ve Věstníku MŽP (2014/7)

Metodika má sloužit při zpracování plánů péče o zvláště chráněná území (v části péče o lesní ekosystémy) jako sjednocující koncepční podklad pro navrhování managementu dřeva ponechaného k zetlení. Zároveň má s ohledem na stav lesních ekosystémů a další okolnosti přispět k minimalizaci rizik plynoucích z ponechání dřeva k zetlení a k posílení pozitivních efektů ponechaného dřeva na biodiverzitu.

Metodika