Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k registraci významných krajinných prvků

Metodická instrukce je určena orgánům ochrany přírody a k využití dalším orgánům veřejné správy a účastníkům řízení o registraci významných krajinných prvků ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem této metodické instrukce je sjednotit postup orgánů ochrany přírody při rozhodování o registraci významných krajinných prvků a při změně či zrušení platných rozhodnutí o registraci podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve smyslu ustanovení § 3
odst. 1 písm. b) zákona a podle § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k registraci významných krajinných prvků (Věstník MŽP 2013, částka 7, str. 98–113 ; 2 692 kB)