Kontrola správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 92 vodního zákona

V souladu s ustanovením § 92 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., o vodách zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky úhrady nákladů spojených s prováděním odběrů vzorků a následných analýz odpadních vod, stejně jako měření objemu vypouštěných odpadních vod, pro účely výkonu státní správy na základě návrhu České inspekce životního prostředí.

Podle téhož ustanovení, odst. 1 a 2 mohou provádět kontrolu správnosti sledování znečištění odpadních vod jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen "kontrolní laboratoř") a kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen "měřící skupina").

Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má Fond, na základě provedených výběrových řízení, uzavřené smlouvy na stanovené období s vybranými dodavateli, dle níže uvedeného aktuálního přehledu.Uvedené společnosti jsou pověřeny Ministerstvem životního prostředí dle § 92 odst. 1 vodního zákona a vystupují ve vztahu ke znečišťovateli v pozici kontrolní laboratoře nebo měřící skupiny. Pracovníci těchto společností, využívající oprávnění dle § 92 odst. 3 vodního zákona, postupují při výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 3 a 4 Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. a jsou povinni před započetím činnosti vhodným způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost ke kontrolní laboratoři nebo měřící skupině.

Stáhněte si...