Kontrola správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 103 a § 103a vodního zákona

V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 a § 103a odst. 4 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP) úhrady nákladů spojených s prováděním odběrů vzorků a následných analýz odpadních vod, stejně jako kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod, pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 vodního zákona může správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat odborně způsobilá osoba vybraná SFŽP (dále jen měřící skupina) a podle ustanovení § 103a odst. 2 vodního zákona může správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat kontrolní laboratoř.

Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má SFŽP, na základě provedených výběrových řízení, uzavřené smlouvy na stanovené období s vybranými dodavateli, dle níže uvedeného aktuálního přehledu. Uvedené společnosti vystupují ve vztahu ke znečišťovateli v pozici kontrolní laboratoře nebo měřící skupiny.

Pracovníci těchto společností, využívající oprávnění dle § 103 vodního zákona, postupují při výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 6 a 17 vyhlášky č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, a jsou povinni před započetím činnosti vhodným způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost ke kontrolní laboratoři nebo měřící skupině.

Stáhněte si...