Malajská delegace se na studijním pobytu v ČR zajímala o perzistentní organické polutanty

Fotografie - experti z Bosny a Hercegoviny

Ve dnech 4. – 8. září 2017 navštívila Českou republiku malajská delegace složená ze zástupců Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí a Úřadu pro životní prostředí. Přijela za účelem načerpání a prohloubení znalostí ohledně nakládání s perzistentními organickými polutanty (POPs) a s tím související implementace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

MŽP malajské delegaci poskytlo ucelený přehled o nakládání s POPs v České republice, a to z pohledu expertů zaměřených jak na nakládání s odpady, tak na environmentální rizika či IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění). O své zkušenosti se podělila rovněž Česká inspekce životního prostředí či experti Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí programu byla návštěva observatoře Českého hydrometeorologického ústavu v Košeticích, která mj. monitoruje POPs v ovzduší.

Návštěva byla využita rovněž k podpoře rozvoje spolupráce České republiky s Malajsií na komerčním základě. V rámci svého pobytu navštívili experti např. zařízení na energetické využívání odpadů či firmy zabývající se dekontaminacemi a nakládáním s odpady. Získali tak přehled o technologiích, které může ČR Malajsii nabídnout.

Organizaci studijního pobytu zajišťovalo MŽP a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) při Masarykově univerzitě v Brně. Finanční podporu akci poskytla Evropská unie, a to konkrétně v rámci pilotního projektu TAIEF (Technická pomoc pro životní prostředí a nástroj pro výměnu informací).