Likvidace povodňových škod

Potřeba tohoto programu vyplynula z opakujících se živelních pohrom, zejména povodní a záplav, které v uplynulých letech zasáhly různé oblasti České republiky a způsobily značné škody. Hlavním cílem programu je zajistit odstranění škod způsobených živelní pohromou, obnovit základní funkce poškozeného území dle cílů a priorit Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) a obnova majetku MŽP (např. obnova škod na životním prostředí v národních parcích).

Program reaguje pouze na události, při kterých byl vyhlášen krizový stav dle zákona 12/2002 Sb., zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).

Program je členěn na podprogramy podle charakteru živelní pohromy a časového období, kdy k živelní pohromě došlo na:
  • MŽP Povodně 2010 115 271
  • MŽP Povodně 2013 115 272
  • Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014 115 273
MŽP Povodně 2010

V roce 2010 se vyskytly dvě významné povodně. První letní regionální povodeň v květnu a počátkem června 2010 zasáhla především povodí Odry a povodí Moravy. Druhá letní povodeň s prvky přívalové povodně se vyskytla v srpnu 2010 a ničila, zejména povodí Lužické Nisy, Smědé, Ploučnice a Kamenice.

V rámci podprogramu bylo vyplaceno cca 19 mil. Kč na likvidaci škod. Nejvíce žádostí bylo podpořeno na sanaci sesuvů, dále na opravu kanalizací a revitalizace vodního toku.

MŽP Povodně 2013

Letní regionální povodně a záplavy v květnu a červnu 2013 zasáhly zejména povodí Vltavy, Berounky a dolního Labe.

V rámci podprogramu bylo vyplaceno cca 238 mil. Kč na likvidaci škod. Finanční prostředky byly poskytnuty na opravy ČOV, dekontaminace studní, obnovu koryt vodních toků, obnovu vodních nádrží, sanaci sesuvů a odstranění škod na majetku MŽP (finanční podpora KRNAP a AOPK ČR).

Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014

Podprogram reaguje na události způsobené krátkodobými přívalovými dešti v Jihomoravském kraji. Dle usnesení vlády ČR byla kapitola MŽP posílena o 50 mil. Kč na nápravu těchto škod.

Cílem podprogramu je finanční podpora projektů řešících sanaci sesuvů.

Spící program na likvidaci povodňových škod

Ministerstvo životního prostředí zpracovává novou dokumentaci pro tzv. „Spící program“, který má umožnit rychle reagovat na aktuálně vzniklou potřebu likvidace škod po živelních pohromách. Účelem je eliminovat některé nedostatky a překážky, které se vyskytly ve stávající dokumentaci programu a které způsobovaly komplikace při jeho administraci.