Letectví

Dne 19. listopadu 2008 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/101/ES (dále jen „Směrnice“), na jejímž základě je systém EU ETS od roku 2012 rozšířen o sektor civilního letectví. Transpozice směrnice do českého právního řádu je realizována prostřednictvím zákona č. 383/2012 Sb. (dále jen „Zákon“). K aktualizaci došlo směrnicí 2018/410/ES.

Do EU ETS jsou zařazeni provozovatelé letadel přistávající nebo vzlétající na/z letišť některého z členských států EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Bližší informace, které typy letů jsou z EU ETS vyřazeny, obsahuje příloha č. 1 Zákona. Provozovatel letadla zařazený do EU ETS má povinnost každoročně zjišťovat a vykazovat emise CO2 vyprodukované během kalendářního roku. Nezbytným předpokladem pro zjišťování a vykazování emisí CO2 nebo údajů o tunokilometrech je disponovat plánem pro monitorování emisí nebo tunokilometrů, který rozhodnutím schvaluje MŽP. Údaje o tunokilometrech se monitorují a vykazují pouze pro účely podání žádosti o bezplatné přidělení emisních povolenek pro obchodovací období nebo pro přidělení bezplatných emisních povolenek ze zvláštní rezervy. Zvláštní rezerva je pro obchodovací období 2013 – 2020 stanovena ve výši 3 % z celkového počtu povolenek, které mají být provozovatelů letadel v EU ETS přiděleny. Nárok na přidělení emisních povolenek z této rezervy mají provozovatelé letadel:

a) začínající s činnostmi v oblasti letectví po roce 2010 nebo
b) provozovatele letadel, kteří mezi referenčním rokem pro druhé obchodovací období (rok 2010) a druhým kalendářním rokem tohoto obchodovacího období (2014) prokáží v průměru vyšší než 18% roční nárůst tunokilometrů.


Další nezbytnou povinností každého provozovatel letadla zařazeného do EU ETS je mít zřízen účet v Jednotném evropském rejstříku, prostřednictvím kterého jsou realizovány transakce s emisními povolenkami. Bližší informace o otevření účtu v Jednotném evropském rejstříku naleznete na internetových stránkách www.povolenky.cz.

Na základě výstupů 38. shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) bylo dne 16. dubna 2014 schváleno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 421/2014, které v období 2013 - 2016 měnilo původní znění Směrnice a upravuje systém EU ETS následujícím způsobem:

  • geografický rozsah působnosti směrnice je omezen pouze na území států Evropského hospodářského společenství (EHP), povinnost zjišťovat a vykazovat emise CO2 se tedy vztahuje pouze na lety s místem odletů a přistání na území (EHP);
  • od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 jsou lety vykonávané provozovatelem neobchodní letecké dopravy s celkovou roční produkcí emisí nižší než 1 000 tun za rok vyřazeny z EU ETS;

Na základě výše uvedeného nařízení bylo také provozovatelům letadel upraveno množství bezplatných emisních povolenek přidělovaných na roky 2013 – 2016.

Legislativa

Šablony a formuláře

Bezplatná alokace emisních povolenek EUAA provozovatelům letadel v letech 2021-2023 (PDF, 45 kB)