Legislativní zajištění Úmluvy o ochraně hraničních toků a jezer

Legislativní zajištění v ČR:

Základní principy Úmluvy jsou v právu ČR promítnuty do zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neméně významný je také zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). Z hlediska odpovědnosti za škodu na životním prostředí je důležitým zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů. Ohlašovací povinnost provozovatelů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, týkající se úniků a přenosů znečišťujících látek je naplňována prostřednictvím zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Legislativní, strategická a koncepční opora pro plnění na úrovni EU:

Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik č. 2007/60/EC