Legislativní zajištění Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících států

Seznam podává přehled zákonů, jejichž prostřednictvím je zajištěna implementace Úmluvy v ČR.

Legislativní zajištění v ČR:

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

Upravený text Přílohy I je v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb.
Díky provedeným změnám se znění Přílohy I úmluvy přiblíží příloze č. 1 směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/105/ES, kterou byla tato směrnice změněna.

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů