Legislativní zajištění Smlouvy o Antarktidě v ČR

Účelem zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dnem vyhlášení Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě (Madridský protokol) ve Sbírce mezinárodních smluv, tj. 31. března 2005, je zajistit dodržování mezinárodních závazků České republiky týkajících se Antarktidy, zejména zajistit všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy jako přírodní rezervace zasvěcené míru a vědě v souladu se Smlouvou o Antarktidě a Madridským protokolem. Osoby specifikované v zákoně č. 276/2003 Sb., jsou povinny chovat se v souladu se Smlouvou o Antarktidě, Madridským protokolem a s dalšími mezinárodními závazky týkajícími se Antarktidy. Čeští občané, kteří se chtějí účastnit činností v Antarktidě, je musí plánovat a provádět tak, aby byly na nejnižší možnou míru omezeny nepříznivé vlivy na životní prostředí Antarktidy. Obecně platí, že čeští občané mohou provádět činnosti v Antarktidě po jejich předchozím ohlášení, nestanoví-li zákon, že je třeba povolení. Povolení, vydané Ministerstvem životního prostředí podle § 8 zákona č. 276/2003 Sb., musí být vydáno k pobytu delšímu než 30 dní nebo ve skupině více než 5 osob a k dalším taxativně stanoveným činnostem v Antarktidě. Povolení musí mít také osoba, která organizuje turistické výpravy do Antarktidy.

Úpravu obsaženou v zákoně o Antarktidě doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 104/2004 Sb., která dále konkretizuje příslušná ustanovení zákona. Vyhláška nabyla účinnosti dnem účinnosti zákona o Antarktidě.