Legislativní zajištění v ČR

Legislativní zajištění Úmluvy v ČR:

Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších právních předpisů. Posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice ČR upravují ustanovení § 11 a následující, která vycházejí z Úmluvy a shodují se s ní. Povinnost provádět mezistátní posuzování je stejně tak stanovena směrnicí 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, v platném znění, tzn. mezistátní posuzování je a bude prováděno v širším rozsahu než vyžaduje Úmluva i její změny. Krytí nákladů souvisejících s mezistátním posuzováním je upraveno § 18 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Legislativní, strategická a koncepční opora pro plnění úmluvy na úrovni ES:

Posuzování vlivů na životní prostředí upravuje směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA) ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES. Příslušná ustanovení Společenství (směrnice EIA) jsou v souladu se změnou Úmluvy, která si tedy nevyžádá úpravu těchto právních předpisů. Právní základ rozhodování je dán Smlouvou o založení Evropského společenství (čl. 175, odst. 1, čl. 300, odst. 2.1, odst. 3.1.).