Legislativní zajištění v ČR

Úmluva pokrývá oblasti upravené právem Evropských společenství, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, nařízením Evropského parlamentu a Rady č.689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a směrnicí Rady č. 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).