Legislativa

Sekce "Legislativa" představuje rozsáhlý soubor platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, informaci o připravovaných právních předpisech, odkaz na Úřední věstník EU a dále tzv. RIA, která je nově součástí legislativního procesu.

V rubrice Platné právní předpisy a jejich výklady jsou uvedeny jednotlivé právní předpisy (zákony, ale i prováděcí právní předpisy) v oblasti ochrany životního prostředí. Předpisy jsou členěny na předpisy obecné, předpisy složkové (ovzduší, voda a další) a na další kategorie (posuzování vlivů na životní prostředí a další). Pracovní úplná znění předpisů jsou pravidelně aktualizována v návaznosti na přijímané novely. Rubrika poskytne informace aktuální podobě daného právního předpisu - tedy aniž by bylo nutno hledat všechny pozdější novely daného předpisu a porovnávat je s jeho původním zněním. V rubrice jsou zároveň uvedeny výklady jednotlivých právních předpisů.

Rubrika Připravovaná legislativa obsahuje právní předpisy připravované Ministerstvem životního prostředí ČR, a to v různém stadiu legislativního procesu. V prvé řadě jsou zde uvedeny návrhy předpisů, které byly rozeslány do připomínkového řízení a k nimž může každý zaslat připomínky (je zde uvedena též informace o tom, kdy připomínkové řízení končí a také e-mailový kontakt na pracovníka, popř. pracovníky ministerstva, kterým mají být připomínky zaslány). Tato rubrika tedy umožňuje každému podílet se formou připomínek na podobě konkrétního právního předpisu v oblasti ochrany životního prostředí. Pro informaci jsou dále uvedeny návrhy předpisů, u nichž připomínkové řízení již skončilo a u nichž probíhá úprava textu na základě došlých připomínek. V neposledně řadě jsou uvedeny návrhy právních předpisů, které jsou již projednávány ve vládě, resp. Legislativní radě vlády (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) a v parlamentu (zákony).

RIA (Hodnocení dopadů regulace ) zahrnuje systematické hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů. Proces RIA je povinnou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007. V této rubrice je uveden rámcový popis RIA a hlavní závazné a doporučující dokumenty, kterými se proces RIA metodicky řídí.