Ministři životního prostředí EU jednali o kvalitě pitné vody i o klimatické strategii EU

Brusel 5. března 2019 – Na jednání Rady pro životní prostředí se dnes ministři členských států EU dohodli na společné pozici ke směrnici o kvalitě pitné vody, na jejímž základě mohou být zahájena jednání s Evropským parlamentem. Ministři životního prostředí dále diskutovali o dlouhodobé strategii snižování emisí skleníkových plynů v EU nebo o evropském rámci pro endokrinní disruptory.

Ministři životního prostředí EU schválili obecný přístup Rady k upravené směrnici o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Návrh na revizi původní směrnice z roku 1998 představila Evropská komise před více než rokem. Jeho hlavním cílem je aktualizace požadavků na kvalitu pitné vody tak, aby byly v souladu s technologickým vývojem, zavedení nového přístupu k analýze rizik, větší informovanost spotřebitelů či doplnění práva na přístup k pitné vodě.

Se schválenou pozicí členských států vstoupí Rada EU do vyjednávání s Evropským parlamentem. Vzhledem k blížícímu se konci mandátu současného Evropského parlamentu (v polovině května) se však vyjednávání směrnice o pitné vodě přesune až na nový Evropský parlament.

Ministři se zabývali také budoucí dlouhodobou strategií snižování emisí skleníkových plynů v EU. Vize[1], kterou Evropská komise představila na konci loňského roku, nabízí osm možných scénářů snižování emisí skleníkových plynů v rozmezí o 80 – 100 % do roku 2050. Ty jsou nyní diskutovány na různých evropských fórech a v rámci odborné veřejnosti.

Mezi roky 1990 a 2017 se emise skleníkových plynů v ČR snížily o 36,6 %. Podle nejnovějších emisních projekcí se předpokládá do roku 2040 další pokles emisí o cca 24 % oproti současnému stavu. V březnu 2017 vláda ČR schválila Politiku ochrany klimatu v České republice, která obsahuje dlouhodobý indikativní cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 80 % oproti roku 1990.

Dalším tématem jednání Rady bylo vytvoření rámce EU pro látky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému (endokrinní disruptory). Evropská komise koncem loňského roku předložila strategii pro hodnocení látek z hlediska jejich vlastností ovlivňujících endokrinní činnost.

Na pořadu zasedání bylo pak tradičně i tzv. ozelenění evropského semestru, tentokrát s důrazem na udržitelné investice. Evropský semestr je mechanismem pro lepší koordinaci hospodářských politik v zemích EU. Ozelenění evropského semestru přichází s myšlenkou, jak zajistit, aby makroekonomické politiky členských států EU byly udržitelné, a to nejen ekonomicky a sociálně, ale také z hlediska životního prostředí.

V předvečer jednání Rady proběhlo neformální setkání ministra životního prostředí s Čechy pracujícími v institucích EU v agendě životního prostředí. Cílem setkání bylo prohloubit kontakt a následnou vzájemnou spolupráci.

Poznámky:

[1] Sdělení Evropské komise "Čistá planeta pro všechny; Evropská dlouhodobá vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky".