Kvalita ovzduší

Data o kvalitě ovzduší
Smogové situace
Dopady znečištění ovzduší
Příručka ochrany kvality ovzduší

Data o kvalitě ovzduší

Monitorováním kvality ovzduší se zabývá Český hydrometeorologický ústav, který provozuje Státní síť imisního monitoringu a informace z ní zveřejňuje na svých stránkách http://www.chmi.cz v sekci Ovzduší. Mimo jiné jsou zde prezentována aktuální data o kvalitě ovzduší , která jsou dostupná i přes aplikaci ČHMÚ+.

Souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší za uplynulý rok zpracovává Ministerstvo životního prostředí. Následně je předkládána členům vlády a poté zveřejněna, viz níže. Tato informace vychází především z podkladů uvedených v publikaci Znečištění ovzduší na území České republiky, kterou každoročně vydává Český hydrometeorologický ústav.

Informace o kvalitě ovzduší

Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2019 (PDF, 4 MB)

Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2018 (PDF, 4 MB)

Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2017 (PDF, 1 MB)

Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2016 (PDF, 1 MB)

Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2015 (PDF, 1 MB)

Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2014 (PDF, 1 MB)

Údaje o kvalitě ovzduší pro pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů

Pasport s údaji o území - jev A 65 - 2020 (PDF, 618 kB)

Pasport s údaji o území - jev B 35a - 2020 (PDF, 635 kB)

Smogové situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot (dle § 10 odst. 1 a přílohy č. 6 zákona o ochraně ovzduší). Příčinou smogových situací jsou obvykle špatné rozptylové podmínky, což zapříčiní kumulaci znečištění ze zdrojů znečišťování ovzduší v dané oblasti. Vznik a ukončení smogové situace vyhlašuje ČHMÚ na základě pověření MŽP. Aktuální stav překročení prahových hodnot lze sledovat na stránkách ČHMÚ, případně pomocí mobilní aplikace ČHMÚ.

Prahové hodnoty byly stanoveny dle doporučení WHO s ohledem na dopady mimořádného znečištění ovzduší na lidské zdraví. Prahové hodnoty se dělí na informativní prahové hodnoty a regulační, resp. varovné prahové hodnoty (pouze pro troposférický ozon). Informativní prahová hodnota představuje úroveň znečištění ovzduší, která při krátkodobé expozici může představovat zdravotní rizika pro zvláště citlivou skupinu obyvatel. Regulační resp. varovná, prahová hodnota odpovídá úrovni znečištění, která může představovat zdravotní rizika pro celou populaci. Zdravotní doporučení pro případ vyhlášení smogové situace naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Pro případy vyhlášení smogové situace mohou obce přijmout tzv. regulační řád, který krátkodobě omezuje dopravu s cílem zmírnit mimořádný stav znečištění (dle § 10 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší). Krajské úřady pro případ překročení regulační prahové hodnoty vkládají do povolení provozu významných stacionárních zdrojů zvláštní podmínky provozu (dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší), které jsou stacionární zdroje povinné při překročení regulační prahové hodnoty realizovat (obvykle se jedná o útlum výroby). Zdroje se stanovenými zvláštními podmínkami provozu jsou zveřejněny na stránkách ČHMÚ.

Dopady znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který může významně ovlivňovat lidské zdraví. Tyto účinky mohou mít formu akutních problémů, ale i problémů, které se vyskytují až při dlouhodobé expozici. Mezi nejčastěji se vyskytující problémy patří onemocnění dýchací a oběhové soustavy, některé látky pak mají karcinogenní účinky. Z tohoto důvodu Ministerstvo životního prostředí každoročně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem zpracovává Informace o zdravotních rizicích spojených s kvalitou ovzduší. Podobně má znečištění ovzduší negativní vliv i na ekosystémy, kdy se jedná především o oxidativní stres (způsobený O3), acidifikaci (SO2) a eutrofizaci (NOx). Tyto vlivy řeší především Ministerstvo zemědělství např. ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodaření.
Informace o zdravotních rizicích spojených s kvalitou ovzduší

Zdravotní rizika 2019 (PDF, 2 MB)

Zdravotní rizika 2018 (PDF, 772 kB)

Zdravotní rizika 2017 (PDF, 730 kB)

Zdravotni rizika 2016 (PDF, 775 kB)

Zdravotní rizika 2015 (PDF, 632 kB)

Zdravotní rizika 2014 (PDF, 564 kB)

Příručka ochrany kvality ovzduší

Příručka ochrany kvality ovzduší je ucelený soubor znalostí z různých oborů umožňující celostně vnímat disciplínu ochrany kvality ovzduší, jež v sobě zahrnuje nejenom právní a technické aspekty, ale i zdravotní a ekologické důsledky znečištění ovzduší.

Příručka ochrany kvality ovzduší - elektronická verze (PDF, 10 MB)