Kritéria udržitelnosti

Kritéria udržitelnosti biopaliv
Metodiky a stanoviska
Ohlašovací povinnosti a vzory formulářů
Seznam certifikovaných, registrovaných a autorizovaných osob

Kritéria udržitelnosti biopaliv

Pouze biopaliva splňující kritéria udržitelnosti je možné zohlednit do splnění povinného minimálního podílu biopaliva dle § 19 a § 19a zákona o ochraně ovzduší, do povinného snížení emisí skleníkových plynů z dodaného motorového benzinu nebo motorové nafty dle § 20 a 20c zákona o ochraně ovzduší a pouze tato biopaliva jsou způsobilá k nižší sazbě spotřební daně z minerálního oleje (pohonných hmot – B100, B30, HVO30, E85) dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Dle § 21 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, musí prodejci a dovozci biomasy, výrobci, dovozci a prodejci kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv, výrobci, dovozci a prodejci biopaliv a dovozci a prodejci motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva neuvolněného do volného daňového oběhu v ČR vydávat k jednotlivým dodávkám biomasy, kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo k dodávkám biopaliv doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti.

Kritéria udržitelnosti biopaliv

Ke kritériím udržitelnosti se vztahují dvě základní povinnosti. První povinností je prokázání původu biopaliva, kdy se musí doložit, že pěstováním biomasy pro výrobu biopaliva nebyla narušena biodiverzita. Druhou povinností je prokázání určité úspory emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během celého životního cyklu biopaliva v porovnání s fosilní alternativou. Kritéria udržitelnosti jsou definována nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Metodiky a stanoviska
Ohlašovací povinnosti a vzory formulářů
Seznam certifikovaných, registrovaných a autorizovaných osob