Krajinný ráz

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Ochrana krajinného rázu se týká nejen území s jeho zvýšenými hodnotami (zvláště chráněná území a přírodní parky), ale i ostatní krajiny.

Kontakt

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Aktuální informace

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny vydalo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem územního plánování, Metodický pokyn k uplatňování ochrany krajinného rázu dle § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v procesu umisťování a povolování záměrů podle stavebního zákona, a dále v rámci pořizování a vydávání územních plánů, případně regulačních plánů. Metodický pokyn byl zveřejněn ve Věstníku MŽP, září 2017, částka 9. O vydání tohoto metodického pokynu informují oba resorty podřízené orgány.

Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.