Kontaktní místo/osoba v zahraničí pro Radu Evropy

Stálá mise ČR při Radě Evropy

Stálá mise reprezentuje a hájí zájmy České republiky v Radě Evropy a zastupuje ji ve výkonném orgánu této mezinárodní organizace, Výboru ministrů. Diplomaté Stálé mise zastupují ČR na jednáních Výboru delegátů ministrů a jeho pracovních orgánů.

Pracovními orgány jsou tzv. skupiny zpravodajů. Jejich úkolem je připravit k projednání otázky, které byly zařazeny na program zasedání Výboru delegátů ministrů. Stálá mise zprostředkovává kontakty a zajišťuje spolupráci s řadou specializovaných orgánů Rady Evropy, které monitorují plnění smluvních závazků. Vlastní spolupráci z české strany zajišťuje zpravidla příslušné ministerstvo, Stálá mise se na ní aktivně podílí ve fázi, kdy je výsledné doporučení či závěr monitorovacího orgánu projednáván ve Výboru ministrů.

Stálá mise monitoruje také činnost dalších orgánů Rady Evropy – Evropského soudu pro lidská práva, Komisaře pro lidská práva, Parlamentního shromáždění a Kongresu místních a regionálních samospráv.

Velvyslancem Stálé mise je Mgr. Tomáš Boček

Adresa Stálé mise ČR při Radě Evropy:

Stálá mise ČR při Radě Evropy
53, Allée de la Robertsau
67000, Strasbourg
Tel.: 0033/390 007 980
Fax: 0033/388 373 362
e-mail: coe.strasbourg@embassy.mzv.cz