Kontaktní centrum proti korupci

Co je KORUPCE?

Korupcí rozumíme přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.

Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání osobního (soukromého) prospěchu.

Podrobné informace a dokumenty o boji proti korupci naleznete na stránkách www.korupce.cz.

Máte-li podezření na korupci, oznamte ji Policii ČR, v případě, že se podezření týká Ministerstva životního prostředí, můžete zvolit jednu z těchto možností:

Ve všech případech je možné podat oznámení anonymně. Zároveň je kladen velký důraz na ochranu oznamovatele.

Rezortní interní protikorupční program

Rezortní interní protikorupční program je aplikovaný vládní Rámcový rezortní interní protikorupční program v rezortu Ministerstva životního prostředí.

Přehled poradců a poradních orgánů MŽP (2015-2021)

Podle vládních materiálů Vládní koncepce boje s korupcí a navazujících ročních Akčních plánů zůstává plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu honorovaných poradců a poradních orgánů na svých webových stránkách. Konkrétní termíny stanovuje Příloha č. 2 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) - aktualizace 2018.

Akční plány boje s korupcí

Akční plány jsou prováděcí protikorupční vládní dokumenty k Vládní koncepci boje s korupcí.