Konference OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012

Konference OSN o udržitelném rozvoji, nazývaná také „konference Rio+20“ jako připomínka 20. výročí Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992, se uskutečnila ve dnech 20. -22. června 2012 v brazilském Rio de Janeiro. Samotné konferenci předcházelo na tomtéž místě třetí a poslední zasedání Přípravného výboru (13. - 15. 6. 2012) a čtyři dny tematických zasedání věnovaných deseti klíčovým oblastem udržitelného rozvoje (nezaměstnanost, práce v řádných podmínkách a migrace, udržitelný rozvoj jako odpověď na ekonomickou a finanční krizi, vymýcení chudoby, ekonomika udržitelnosti, včetně udržitelné spotřeby a výroby, lesy, potravinové zabezpečení a výživa, udržitelná energetika pro všechny, voda, udržitelná města a inovace, oceány).

Z hlediska počtu účastníků se jednalo o největší akci OSN v dosavadní historii, podle oficiálních údajů se konference a souvisejících akcí zúčastnilo cca 45 400 delegátů. Z toho bylo zhruba 12 000 delegátů ze 188 členských a tří pozorovatelských zemí a dále 9 800 z nevládních organizací a hlavních zájmových skupin („major groups“).

Delegaci České republiky na konferenci vedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který vystoupil s projevem na hlavním plenárním zasedání. Rovněž se díky vykonávání funkce místopředsedy byra Přípravného výboru (tj. během celého dvouletého přípravného procesu, jenž vyvrcholil třetím zasedáním Přípravného výboru) a vykonávání funkce vice-prezidenta samotné konference, úspěšně dařilo posilovat kladný obraz České republiky.

Jako hlavní dokument přijala konference politickou deklaraci „The Future We Want“ („Budoucnost, kterou chceme“), která byla na pracovní úrovni připravena po mimořádně náročných vyjednáváních v předvečer konference. Závěrečná deklarace konference je politický dokument, v němž je vyjádřena vůle představitelů států účastnících se konference přijímat kroky na urychlení realizace udržitelného rozvoje.

Pro více informací o struktuře deklarace klikněte zde.

Konference Rio+20, odhlédneme-li od hlavního výstupu, se zapsala do historie také bezprecedentním přípravným procesem, v jehož rámci se díky masovému rozšíření komunikačních technologií, včetně sociálních sítí, zapojil do diskusních témat konference patrně zatím největší počet organizací, subjektů a jednotlivců, pokud jde o akce OSN.

Co se týče dalších aktivit České republiky - česká delegace uspořádala za pomoci Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a ve spolupráci s Ogranizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropskou agenturou pro životní prostředí a Globální sítí pro ekologickou stopu seminář „Měření udržitelné ekonomiky: perspektiva indikátorů jdoucích za obzor HDP“, jehož cílem bylo demonstrovat důležitost exaktního sledování vybraných ukazatelů ekonomického a sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí jako klíčového předpokladu pro přijímání odpovědných a realistických politických rozhodnutí. V konkurenci řady dalších doprovodných akcí byl seminář ČR hojně navštíven a sklidil velmi kladný ohlas.

Veškeré další informace o konferenci a následném procesu naleznete zde.

Základní informace

Zapojení České republiky