Koncepční dokumenty

Mezníkem a jedním z akcelerátorů z hlediska vývoje koncepčních dokumentů v ČR byly katastrofální povodně v roce 1997, resp. 2002. Na základě zkušeností z nich vzniklo několik koncepčních dokumentů zaměřených na povodňovou ochranu na národní i mezinárodní úrovni.

Mezinárodní úroveň v rámci evropských povodí:
 • Akční program udržitelné ochrany před povodněmi v povodí Dunaje (2004)

  Mezinárodní dokument zpracovali experti dotčených zemí a byl schválen jako Akční program udržitelné ochrany před povodněmi v povodí Dunaje na mezinárodní úrovni, dotýkající se povodňové ochrany v České republice. Na něj navázaly v roce 2009 akční plány pro jednotlivá dílčí povodí v povodí Dunaje, tyto plány se pak staly důležitým krokem i v rámci implementace evropské Povodňové směrnice.

  Dokument najdete zde.

 • Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe (2003–2011)

  Dokument byl vypracován experty dotčených zemí v rámci Mezinárodní komise na ochranu Labe na základě „Zmapování stávající úrovně povodňové ochrany v povodí Labe“ z roku 2001 a na základě vyhodnocení poznatků ze záplav v srpnu 2002. Dokument byl schválen na 16. zasedání MKOL v říjnu 2003 v Erfurtu. Obsahoval zásady a jednotlivé úkoly pro povodňovou ochranu v oblasti povodí Labe a stal se základem úzké spolupráce v rámci povodňové ochrany v povodí Labe.

  Závěrečnou zprávu najdete zde.

 • Akční plán povodí Odry (2004)

  Dokument byl vypracován v rámci Mezinárodní komise na ochranu Odry před znečištěním, vycházel z textu „Společné strategie a zásady pro ochranu před povodněmi v povodí Odry“(1999) a je základem úzké spolupráce v rámci povodňové ochrany v povodí Odry.

  Dokument najdete zde.

  Tyto dokumenty byly podkladem i pro vypracování mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik.

Národní úroveň
 • Strategie ochrany před povodněmi na území ČR

  Strategie ochrany před povodněmi na území ČR, která byla schválena vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000, je především věcně politickým dokumentem, který zohlednil existující legislativní, organizační, technická a ekologická hlediska. Na jejich základě se pak zformulovala další možná a nezbytná opatření a vytvořil se rámec pro definování konkrétních programů prevence před povodněmi. Strategie byla zaměřena na oblast prevence a souběžně na připravovaná systémová opatření k řízení činností při výskytu povodní a k obnově postižených území. Zásady uplatněné ve Strategii jsou obecně platné.

 • Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

  Realizace projektu a návrhů opatření navazuje na řadu vládních usnesení a úkolů dle evropské a národní legislativy. Návrhy opatření předpokládají následnou součinnost správců povodí, dále součinnost krajských úřadů (spolutvůrci plánů dílčích povodí, které realizaci koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření již podpořily). Současně představují návrhy opatření přímou realizaci vládních úkolů ministerstev zemědělství, životního prostředí, financí, pro místní rozvoj, vnitra a místopředsedy vlády definovaných v Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření, schválené usnesením vlády ČR č. 799/2010.

  Projekt nabízí univerzální dlouhodobé využití výsledků. Jedná se o projekt infrastrukturní povahy, který zásadním způsobem umožní vyhodnotit pro celé území státu celospolečenskou prospěšnost a finanční a věcné parametry projektů žadatelů předkládaných do dotačních programů.

  Výstupy projektu jsou dostupné na webovém portále www.vodavkrajine.cz.

 • Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (PDF, 6 MB)

  Dne 30. 10. 2019 byla vládou projednána a vzata na vědomí Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, která vznikla na Ministerstvu životního prostředí. Jedná se o první ucelený strategický dokument v České republice, který se problematikou hospodaření se srážkovými vodami v této šíři zabývá a vytváří rámec pro zlepšení vodního režimu urbanizovaných území za účelem jejich adaptace na změnu klimatu a zvýšení kvality života v nich. Ve studii je stanoveno 6 strategických cílů. Návrh systému hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území pro naplňování strategických cílů zahrnuje celé spektrum variability srážkového režimu, které se může vyskytnout – od běžných dešťů, přes deště o vysoké internzitě, po extrémní deště. Dosažení strategických cílů vede též ke snížení dopadů sucha (období s deficitem srážek).Byly stanoveny deficity, které v současnosti brání naplňování jednotlivých strategických cílů (identifikováno 94 deficitů). Tyto deficity byly vztaženy k různým fázím procesu implementace hospodaření se srážkovými vodami - od stanovení cílových hodnot, přes motivaci, plánování, povolování, technický návrh až po správu, provoz, kontrolu a údržbu těchto zařízení. Výsledkem studie je návrh 49 listů změn, jejichž účelem je odstranění identifikovaných deficitů a které jsou zásadní pro zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v České republice. Změny jsou členěny do kategorií LEG (legislativa a ekonomická pravidla), TECH (technické předpisy a data), VaV (věda a výzkumu) a VVO (vzdělávání, výchova a osvěta).