Koncepce migračního zprůchodnění říční sítě ČR

Vlivem úprav koryt vodních toků zejména v posledních dvou staletích došlo k výrazně negativnímu ovlivnění společenstev vodních ekosystémů. Na vodních tocích v ČR bylo vybudováno více než 6 000 příčných objektů vyšších než 1 m, které omezují areál výskytu, využívání potravních zdrojů či reprodukčních ploch vodních a na vodu vázaných organizmů.

Problematikou průchodnosti příčných migračních překážek na vodních tocích a obnovou říčního kontinua se zabývá zpracovaná Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Koncepce byla zpracována v roce 2009 a následně aktualizována v letech 2014 a 2020

Obecným cílem koncepce je systémové řešení obnovy říčního kontinua na území ČR, při kterém jsou zohledněny nároky vodních a na vodu vázaných ekosystémů tak, aby byla vyloučena, resp. minimalizována, druhově a velikostně selektivní průchodnost migračních překážek.

V rámci koncepce jsou stanoveny následující konkrétní cíle:

  • stanovit mezinárodní, národní a regionální priority postupného obousměrného zprůchodňování příčných překážek včetně harmonogramu plnění plánu dílčích povodí s ohledem na kapacitní možnosti a finanční zdroje nutné pro takový proces,
  • zajistit poproudovou ochranu ryb na hydroenergetických zařízeních,
  • stanovit principy ochrany stávající migrační prostupnosti toků,
  • stanovit principy zlepšení podmínek pro život organismů tekoucích vod.

Koncepce vymezuje migračně významné toky ČR (resp. úseky toků) ve třech úrovních:

  • mezinárodní prioritní koridory,
  • národní prioritní koridory a
  • regionální prioritní koridory.