Koncepce migračního zprůchodnění říční sítě ČR

Vlivem úprav koryt vodních toků zejména v posledních dvou staletích došlo k výrazně negativnímu ovlivnění společenstev vodních ekosystémů. Na vodních tocích v ČR bylo vybudováno více než 6 000 příčných objektů vyšších než 1 m, které omezují areál výskytu, využívání potravních zdrojů či reprodukčních ploch vodních a na vodu vázaných organizmů. Problematikou průchodnosti příčných migračních překážek na vodních tocích a obnovou říčního kontinua se zabývá zpracovaná Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Cílem této koncepce je stanovení nadnárodních i národních priorit postupného obousměrného zprůchodňování příčných překážek ve vodních tocích ČR, principů ochrany stávající migrační prostupnosti toků a principů zlepšení podmínek pro život organizmů tekoucích vod. Koncepce vymezuje migračně významné toky ČR (resp. úseky toků) ve dvou rovinách: Nadregionální prioritní biokoridory s mezinárodním významem a Národní prioritní úseky toků z hlediska druhové a územní ochrany. Koncepce byla zpracována v roce 2009 a v roce 2014 byla aktualizována.