Unijní program LIFE

Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima
Fotografie - čínská delegace

Obecným cílem Programu LIFE je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů, mimo jiné prostřednictvím podpory provádění a řízení sítě Natura 2000, a tím přispět k udržitelnému rozvoji. Program LIFE rovněž podporuje provádění obecných akčních programů přijatých v souladu s čl. 192 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

Zároveň navazuje na Evropskou strategii růstu Evropa 2020, Sedmý akční program pro životní prostředí (7. EAP 2020) a další environmentální a klimatické strategie a plány EU.

Program LIFE podpořil od roku 1992 realizaci 5 000 špičkových projektů v oblasti životního prostředí a klimatu v celé EU za více než 5 mld. €. Pro období 2021-2027 je k dispozici 5,4 mld. €.

Co LIFE nabízí?

Unijní program LIFE financuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také podporuje řízení životního prostředí a informační kampaně zaměřené na změnu postojů a jednání cílových skupin nebo ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině (s důrazem na zavádění vhodného managementu pro prioritní druhy a stanoviště evropského významu). Přidanou hodnotou programu jsou pro žadatele nejen nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj realizující instituce.

Jaký je standardní projekt LIFE?

Základním rysem projektů LIFE je inovativnost a kreativita při praktickém řešení environmentálního problému, na který se projekt zaměřuje. Žádosti jsou velmi náročné na přípravu i vzhledem k celoevropské konkurenci jejich předkladatelů (18% úspěšnost žádostí v roce 2018), důraz se klade na projektovou logiku a indikátory. Zapojení do projektu LIFE přináší realizátorům spoustu podnětů pro rozvoj organizace a zároveň je známkou její prestiže. LIFE je tak určen spíše ambiciózním a zkušeným žadatelům s vizí konkrétní uplatnitelné změny životního prostředí či klimatu, která bude odpovídat prioritám oblastí podpory a přispívat k naplňování specifických cílů programu. Tato změna musí zároveň přinést přidanou hodnotu v kontextu EU, být dobře uplatnitelná, smysluplná, udržitelná a šiřitelná. Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU.

Struktura programu LIFE

Nový program LIFE se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy:

 • 1) oblast oblast "Životní prostředí", která zahrnuje:
  • a) podprogram "Příroda a biologická rozmanitost";
  • b) podprogram "Oběhové hospodářství a kvalita života";
 • 2) oblast oblast "Opatření v oblasti klimatu", která zahrnuje:
  • a) podprogram "Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně";
  • b) podprogram "Přechod na čistou energii".

Program LIFE z pohledu žadatele – inovace či osvědčené postupy pro životní prostředí a klima

KDO

Žadatelem může být každá právnická osoba se sídlem v EU. Partnerem pak i subjekt mimo EU, jsou-li aktivity mimo EU nezbytné k dosažení cílů projektu.

CO – témata bez omezení a jen podle žadatelova gusta

Veřejné subjekty a univerzity se například zabývají tématy povodní a sucha, zelenou a modrou infrastrukturou (zeleň a voda ve městech), naplňováním adaptačních a mitigačních strategií v oblasti klimatu, mobilitou, ochranou druhů a stanovišť, kontrolou dodržování norem a účinnou správou v oblasti životního prostředí, osvětovými kampaněmi velkého rozsahu aj.

Soukromé podnikatelské subjekty, svazy či vědecké a výzkumné instituce například testují a ověřují eko-inovativní metody, technologie, software či prototypy v reálných podmínkách za účelem jejich uvedení na trh a šíření povědomí o těchto inovacích směrem k odborné veřejnosti i potenciálním zákazníkům (např. těžký i lehký výrobní průmysl, zemědělství, doprava, odpady, emise, zdraví, energetická účinnost…).

Soukromé nepodnikatelské organizace či veřejné subjekty se většinou zabývají ochranou zvláště chráněných druhů a stanovišť – aktivitami zaměřenými na obnovní management pro prioritní druhy a stanoviště, jež jsou předmětem ochrany na území soustavy Natura 2000, dále na prioritní druhy ptáků v ptačích oblastech, likvidaci invazních nepůvodních druhů, rozvoj zelené infrastruktury, propojování evropsky významných lokalit a podporu ekosystémových služeb v daných lokalitách. Mimo soustavu Natura 2000 se jedná zejména o demonstrační aktivity na podporu Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Typický projekt LIFE je realizován ve spolupráci se všemi subjekty, které danou environmentální problematiku ovlivňují, a má jasně definovanou cílovou skupinu.

ZA KOLIK

Rozpočet projektu typicky: 1-3 mil. € (u některých typů projektu až 10 mil. €)
Přímé financování projektu z EU: 55-75 % způsobilých výdajů, (rámcově: předfinancování 30 %, po vyčerpání prostředků podloženém monitorovací zprávou 40 %, zádržné 30 %).
Limit na využívání externích služeb v rámci projektu: 35 %

Spolufinancování projektů žadatelů z ČR na realizaci aktivit v ČR: obecná nejvyšší míra podpory (národní výzva v r. 2020) na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20 % z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt (předfinancování rámcově 60-70 %, po podloženém vyčerpání prostředků 20-30 %, zádržné 10 %).
Dotace na napsání projektového návrhu LIFE z MŽP: až 240 000 Kč/projektový návrh.
Pozor: Pro nárok na spolufinancování projektu a dotaci na přípravu projektového návrhu je nutná účast v národní výzvě LIFE.

KDY

Délka přípravy projektu – dle zkušeností žadatelů cca 6 - 12 měsíců
Délka realizace projektu: typicky 3-5 let, ale i 8 let
Výzva EU vyhlašovaná 1x ročně je otevřená zpravidla od dubna do září (v roce 2021 bude výzva vyhlášena cca o 2 měsíce později).
Národní výzva LIFE je vyhlašovaná MŽP 1x ročně , s předstihem před uzávěrkou evropské výzvy.
Délka hodnocení projektových návrhů Evropskou komisí: 7-8 měsíců
Zahájení realizace schváleného projektu: nejdříve červenec roku následujícího po podání žádosti

PROČ využít právě LIFE
 • projekt LIFE si kompletně navrhnete podle svého vlastního scénáře (např. jako by to byl detailní plán rozvoje vaší instituce na následujících např. 5 let, a to včetně rozpočtu, indikátorů a harmonogramu projektu);
 • v průběhu realizace projektu je možné upravit způsob předpokládaného řešení, pokud se původně navržený plán v praxi neosvědčil - klíčové je hlavně řešení daného environmentálního problému a dodržení původních cílů a indikátorů projektu;
 • s realizací projektu Vám bude průběžně pomáhat externí monitor projektu z EU i zástupci MŽP;
 • finanční flexibilita – až 20% změny rozpočtu projektu bez žádosti o změnu projektu, 7 % paušálně využitelných na režie projektu (bez dokladování) a předfinancování projektu;
 • možnost zajištění široké publicity projektu, vytvoření obchodního plánu a získání širokých kontaktů;
 • možnost generovat příjem již během realizace projektu, o který lze snížit podíl vlastního spolufinancování;
 • příležitost pro propojení vědy s byznysem;
 • možnost testovat prototypní/inovativní řešení v reálných podmínkách a uplatnit výsledky projektu na trhu aj.
JAK ZAČÍT/získat PROSTŘEDKY z LIFE

Změňte svůj zažitý přístup a projektové myšlení při studiu programu LIFE a přípravě projektu.
Prostudujte si Manuál: Jak napsat úspěšný projekt LIFE (PDF, 530 kB)
Seznamte se s konkrétními oblasti intervencí a specifickými cíli uvedenými ve víceletém pracovním programu LIFE a vyhlášení evropských výzev.

Další informace v českém jazyce: http://www.program-life.cz/ a na stránkách EU: https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Přemýšlíte o LIFE a potřebujete poradit? Obraťte se na nás:

Národní kontaktní místo programu LIFE v ČR (NKM) – oddělení programů EU, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí
Kontakty: life@mzp.cz, tel. 267 122 196 nebo 731 690 215

Žádosti jsou předkládány přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Národní kontaktní místo se podílí na nastavení víceletých programových období a poskytuje českým žadatelům konzultace a další služby při přípravě projektových návrhů LIFE.

Nová řada projektů programu LIFE (L'instrument financier pour l'environnement): integrované projekty LIFE (IP), operační granty LIFE pro NNO, přípravné projekty LIFE a finanční nástroje LIFE.