Komunitární program LIFE

Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima
Fotografie - čínská delegace

Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Program LIFE slouží i k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii.

Zároveň navazuje na Evropskou strategii růstu Evropa 2020, Sedmý akční program pro životní prostředí (7. EAP 2020) a další environmentální a klimatické strategie a plány EU.

Program LIFE podpořil od roku 1992 realizaci 5 000 špičkových projektů v oblasti životního prostředí a klimatu v celé EU za více než 5 mld. €. Pro období 2014-2020 je k dispozici 3,4 mld. €.

Co LIFE nabízí?

Komunitární program LIFE financuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také podporuje řízení životního prostředí a informační kampaně zaměřené na změnu postojů a jednání cílových skupin nebo ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině (s důrazem na zavádění vhodného managementu pro prioritní druhy a stanoviště evropského významu). Přidanou hodnotou programu jsou pro žadatele nejen nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj realizující instituce.

Jaký je tradiční projekt LIFE?

Základním rysem projektů LIFE je inovativnost a kreativita při praktickém řešení environmentálního problému, na který se projekt zaměřuje. Žádosti jsou velmi náročné na přípravu i vzhledem k celoevropské konkurenci jejich předkladatelů (18% úspěšnost žádostí v roce 2016), důraz se klade na projektovou logiku a indikátory. Zapojení do projektu LIFE přináší realizátorům spoustu podnětů pro rozvoj organizace a zároveň je známkou její prestiže. LIFE je tak určen spíše ambiciózním a zkušeným žadatelům s vizí konkrétní uplatnitelné změny životního prostředí či klimatu, která bude odpovídat projektovému tématu/politické prioritě programu. Tato změna musí zároveň přinést přidanou hodnotu v kontextu EU, být dobře uplatnitelná, smysluplná, udržitelná a šiřitelná. Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU.

Struktura programu LIFE

Program LIFE se dělí na dva podprogramy – Podprogram životní prostředí a Podprogram klima, z nichž každý se člení na tři prioritní oblasti.

Struktura programu LIFE

Program LIFE z pohledu žadatele – inovace či osvědčené postupy pro životní prostředí a klima

KDO

Žadatelem může být každá právnická osoba se sídlem v EU. Partnerem pak i subjekt mimo EU, jsou-li aktivity mimo EU nezbytné k dosažení cílů projektu.

CO – témata bez omezení a jen podle žadatelova gusta

Veřejné subjekty a univerzity se například zabývají tématy povodní a sucha, zelenou a modrou infrastrukturou (zeleň a voda ve městech), naplňováním adaptačních a mitigačních strategií v oblasti klimatu, mobilitou, ochranou druhů a stanovišť, kontrolou dodržování norem a účinnou správou v oblasti životního prostředí, osvětovými kampaněmi velkého rozsahu aj.

Soukromé podnikatelské subjekty, svazy či vědecké a výzkumné instituce například testují a ověřují eko-inovativní metody, technologie, software či prototypy v reálných podmínkách za účelem jejich uvedení na trh a šíření povědomí o těchto inovacích směrem k odborné veřejnosti i potenciálním zákazníkům (např. těžký i lehký výrobní průmysl, zemědělství, doprava, odpady, emise, zdraví, energetická účinnost…).

Soukromé nepodnikatelské organizace či veřejné subjekty se většinou zabývají ochranou zvláště chráněných druhů a stanovišť – aktivitami zaměřenými na obnovní management pro prioritní druhy a stanoviště, jež jsou předmětem ochrany na území soustavy Natura 2000, dále na prioritní druhy ptáků v ptačích oblastech, likvidaci invazních nepůvodních druhů, rozvoj zelené infrastruktury, propojování evropsky významných lokalit a podporu ekosystémových služeb v daných lokalitách. Mimo soustavu Natura 2000 se jedná zejména o demonstrační aktivity na podporu Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Typický projekt LIFE je realizován ve spolupráci se všemi subjekty, které danou environmentální problematiku ovlivňují, a má jasně definovanou cílovou skupinu.

ZA KOLIK

Rozpočet projektu typicky: 1-3 mil. € (u některých typů projektu až 10 mil. €)
Přímé financování projektu z EU: 55-75 % způsobilých výdajů, (předfinancování 30 %, po vyčerpání prostředků podloženém monitorovací zprávou 40 %, zádržné 30 %).
Limit na využívání externích služeb v rámci projektu: 35 %

Spolufinancování projektů žadatelů z ČR na realizaci aktivit v ČR: až 15 % způsobilých výdajů projektu, maximálně však 10 mil. Kč (předfinancování 70 %, po podloženém vyčerpání prostředků 20 %, zádržné 10 %).
Dotace na napsání projektového návrhu LIFE z MŽP: až 150 000 Kč/projektový návrh
Pozor: Pro nárok na spolufinancování projektu a dotaci na přípravu projektového návrhu je nutná účast v národní výzvě LIFE.

KDY

Délka přípravy projektu – dle zkušeností žadatelů cca 6 měsíců
Délka realizace projektu: typicky 3-5 let, ale i 8 let
Výzva EU vyhlašovaná 1x ročně je otevřená zpravidla od května do září.
Národní výzva LIFE vyhlašovaná MŽP 1x ročně je otevřená od března do června.
Délka hodnocení projektových návrhů Evropskou komisí: 7-8 měsíců
Zahájení realizace schváleného projektu: nejdříve červenec roku následujícího po podání žádosti

PROČ využít právě LIFE
  • projekt LIFE si kompletně navrhnete podle svého vlastního scénáře (např. jako by to byl detailní plán rozvoje vaší instituce na následujících např. 5 let, a to včetně rozpočtu, indikátorů a harmonogramu projektu);
  • v průběhu realizace projektu je možné upravit způsob předpokládaného řešení, pokud se původně navržený plán v praxi neosvědčil - klíčové je hlavně řešení daného environmentálního problému a dodržení původních cílů a indikátorů projektu;
  • s realizací projektu Vám bude průběžně pomáhat externí monitor projektu z EU i zástupci MŽP;
  • finanční flexibilita – až 20% změny rozpočtu projektu bez žádosti o změnu projektu, 7 % paušálně využitelných na režie projektu (bez dokladování) a předfinancování projektu;
  • možnost zajištění široké publicity projektu, vytvoření obchodního plánu a získání širokých kontaktů;
  • možnost generovat příjem již během realizace projektu, o který lze snížit podíl vlastního spolufinancování;
  • příležitost pro propojení vědy s byznysem;
  • možnost testovat prototypní/inovativní řešení v reálných podmínkách a uplatnit výsledky projektu na trhu aj.
JAK ZAČÍT/získat PROSTŘEDKY z LIFE

Změňte svůj zažitý přístup a projektové myšlení při studiu programu LIFE a přípravě projektu.
Prostudujte si Manuál: Jak napsat úspěšný projekt LIFE
Seznamte se s projektovými tématy/politickými prioritami programu LIFE

Další informace v českém jazyce: http://www.program-life.cz/ a na stránkách EU: http://ec.europa.eu/environment/life/

Materiály pro žadatele v češtině najdete na https://goo.gl/i9u2zA

Přemýšlíte o LIFE a potřebujete poradit? Obraťte se na nás:

Národní kontaktní místo programu LIFE v ČR (NKM) – oddělení programů EU, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí
Kontakty: life@mzp.cz, tel. 267 122 315 nebo 267 122 587

Žádosti jsou předkládány přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Národní kontaktní místo se podílí na nastavení víceletých programových období a poskytuje českým žadatelům konzultace a další služby při přípravě projektových návrhů LIFE.

Nová řada projektů programu LIFE (L'instrument financier pour l'environnement): integrované projekty LIFE (IP), operační granty LIFE pro NNO, přípravné projekty LIFE a finanční nástroje LIFE.