Kompetence

Kompetence oddělení sanace odboru environmentálních rizik a ekologických škod

Činnost oddělení sanace odboru environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ) je primárně zaměřena na řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží, nicméně zasahuje i do dalších oblastí s touto problematikou spojených jen částečně.

Nejdůležitějšími z nich jsou role odborného garanta v procesu odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací a kompletní řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých pobytem sovětské armády na našem území. Nedílnou součástí hlavní činnosti odboru je také metodická a odborná pomoc krajským úřadům, které řeší problematiku odstraňování starých ekologických zátěží pomocí odst. 4, § 42 zákona o vodách. Významnou pomocí krajským, ale i dalším úřadům, je v tomto směru Operační program Životní prostředí a to zejména prioritní 3, specifický cíl 3.4 „Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže, a dále i Národní program životní prostředí. V neposlední řadě nelze zapomenout ani na účast zástupců odboru v meziresortních komisích, které řeší revitalizace oblastí zasažených těžbou nerostných surovin.

Kromě těchto nejdůležitějších oblastí je nezbytné ještě upozornit na to, že odbor ekologických škod (nyní oddělení sanace OEREŠ) byl v roce 2008 Ministerstvem životního prostředí nově pověřen koordinací povinností MŽP, které vyplývají ze zákona o předcházení ekologické újmě. Další neopominutelnou oblastí, na které odbor environmentálních rizik a ekologických škod participuje, je spolupráce při plnění závazků Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs). Rovněž nelze opomenout ani další dílčí kompetence, z nichž nejdůležitější je poskytování dat do tzv. Územně analytických podkladů.