Katalog odpadů

Odpad je zařazován ke druhu a kategorii v souladu s § 6 a 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcím předpisem (vyhláškou Katalog odpadů). Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) stanovuje postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu odpadu. Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu, druhé dvojčíslí podskupinu a třetí dvojčíslí druh odpadu. Některé odpady se zařazují pod osmimístná katalogová čísla podruhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů.

V souladu s přechodným ustanovením se odpady až do 31. prosince 2023 zařazují pod 6-místná katalogová čísla podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Od roku 2024 lze využívat i 8-místná katalogová čísla.

Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují „N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem „*", se označují jako „O/N". Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se přednostně zařazují pod odpovídající druh odpadu kategorie O a v případě, že takovýto druh odpadu v Katalogu není, pak se označují jako „N/O“.