Národní program Životní prostředí - výzva č. 8/2018 kanalizace a ČOV

Výzva č. 8/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Kanalizace a čistírny odpadních vod“.

Na co můžete dotaci získat
  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod
  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Výzva je určena pouze pro projekty, které byly podány v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení, a současně budou zařazeny do zásobníku projektů nejpozději ke dni ukončení této výzvy.

Kdo může žádat

Akceptovaní žadatelé ze 71. výzvy OPŽP a to tyto právní formy:

  • obce/města
  • dobrovolné svazky obcí
  • městské části hl. města Prahy
  • příspěvkové organizace
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Výše příspěvku

Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace činí na jeden projekt 63,75 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 1. 10. 2018
Termín realizace projektů: 31. 12. 2023