Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), chráněny před poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez ohledu na jejich druh a původ. Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně vede k jejich odumření.

Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.

Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou rozhodnutí. Pro případy kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 6 zákona), kterým je orgán příslušný k povolení kácení dřevin. Vlastní povolení ke kácení dřevin včetně uložené přiměřené náhradní výsadby vydává v těchto případech stavební úřad a je součástí výrokové části příslušného rozhodnutí. Zákon však také stanovuje výjimky, kdy povolení není třeba (§ 8 odst. 2, 3 a 4 zákona). Ministerstvo životního prostředí v souladu se zmocněním § 8 odst. 3 vyhláškou č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 86/2019 Sb., stanoví velikost, případně jinou charakteristiku dřevin, pro jejichž kácení není povolení třeba.

Kácení dřevin nelze podle zákona nařídit, výjimku však představují případy nakažení dřevin epidemickými chorobami.

Kontakt

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ing. Tomáš Staněk, e-mail: Tomas.Stanek@mzp.cz; tel. 267 122 042

Aktuální informace:

Ve Věstníku MŽP, ročník XXX, částka 1, leden 2020 (str. 1–26) byla vydána Aktualizovaná metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, která nahrazuje její předchozí verzi zveřejněnou ve Věstníku MŽP, ročník XXVII, částka 11, prosinec 2017, str. 30-52. Důvodem aktualizace zmíněné metodické instrukce je především přijetí zákona č. 367/2019, kterým se s účinností od 15. ledna 2020 změnil zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. Nově formulované ustanovení § 10 odst. 3 tohoto zákona zakládá provozovateli dráhy oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník. Nová právní úprava sice prohlašuje stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, za ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy, to ale neznamená, že veškeré dřeviny v dopadové vzdálenosti od kolejiště mohou být provozovatelem dráhy bez dalšího pokáceny, nebo že je dokonce novou právní úpravou stanovena provozovateli dráhy povinnost takové dřeviny pokácet. Při jejich odstraňování tedy musí být v každém jednotlivém případě v souladu s principem proporcionality posuzována míra tohoto ohrožení podle konkrétních skutkových okolností, tj. zda jde vzhledem ke konkrétnímu stavu stromů a konkrétním poměrům lokality o ohrožení pouze hypotetické, nebo předvídatelné. Příslušný orgán ochrany přírody má tak i nadále možnost oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Kromě problematiky přijaté novely zákona o drahách metodická instrukce zpřesňuje definice i některých základních pojmů jako je výchovná probírka porostů, zřejmé a bezprostřední ohrožení života či zdraví nebo hrozící škoda značného rozsahu a náhradní výsadba. Metodická instrukce rovněž reflektuje zavedení oznamovacího režimu při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie do zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny.

Stáhněte si...

Doporučený způsob péče o dřeviny je popsán ve schválených Arboristických standardech, které jsou součástí Standardů péče o přírodu a krajinu, postupně vydávaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Jako metodickou podporu zejména pro úředníky, kteří rozhodují ve správním řízení o žádosti o kácení dřevin, ale také pro vlastníky a správce dřevin, kteří uvažují o jejich kácení, vydala Arnika (zapsaný spolek) publikaci Dřeviny rostoucí mimo les – jak je chránit a co dělat, když je nutné kácet.