Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále je zákon), chráněny před poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez ohledu na jejich druh a původ. Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně vede k jejich odumření.

Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.

Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou rozhodnutí. Zákon však také stanovuje výjimky, kdy povolení není třeba (§ 8 odst. 2, 3 a 4 zákona). Ministerstvo životního prostředí v souladu se zmocněním § 8 odst. 3 stanovilo vyhláškou č.189/2013 Sb, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, velikost, případně jinou charakteristiku dřevin, pro jejichž kácení není povolení třeba.

Kácení dřevin nelze podle zákona nařídit, výjimku však představují případy nakažení dřevin epidemickými chorobami.

Aktuální informace:

Ve Věstníku MŽP, ročník XXVII, částka 11, prosinec 2017 (str. 30–52) byla vydána aktualizovaná Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, která nahrazuje Metodický pokyn k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, zveřejněný ve Věstníku MŽP, ročník XXVII, částka 3, březen 2017, str. 1–20.

Doporučený způsob péče o dřeviny je popsán ve schválených Arboristických standardech, které jsou součástí Standardů péče o přírodu a krajinu, postupně vydávaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Jako metodickou podporu zejména pro úředníky, kteří rozhodují ve správním řízení o žádosti o kácení dřevin, ale také pro vlastníky a správce dřevin, kteří uvažují o jejich kácení, vydala Arnika (zapsaný spolek) publikaci Dřeviny rostoucí mimo les – jak je chránit a co dělat, když je nutné kácet.