Integrovaný projekt LIFE

Jedna příroda - loga

Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice (LIFE-IP: N2K Revisited“ - LIFE17 IPE/CZ/000005) aneb Jedna příroda, s dobou trvání 2019 – 2026, má za cíl přispět k zamezení úbytku biologické rozmanitosti a další degradaci ekosystémů a jimi poskytovaných služeb v České republice zejména prostřednictvím zavedení efektivnější péče o lokality soustavy Natura 2000. V rámci projektu dojde k propojení plánování managementu s vyhodnocováním stavu a trendu předmětů ochrany naturových lokalit a spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků. Zároveň budou využity získané znalosti o přínosech (zejm. prostřednictvím tzv. ekosystémových služeb) a nákladech spjatých se soustavou Natura 2000 pro společnost.

Projekt svým zaměřením a cíli významně posiluje koncepční implementaci směrnic „o stanovištích“ a „o ptácích“ na národní úrovni v návaznosti na tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000.

Co je to biologická rozmanitost a ekosystémové služby?

Biologická rozmanitost, tedy pestrá různorodost ekosystémů, druhů a genů, která nás obklopuje, není hodnotou jen sama o sobě. Poskytuje společnosti rovněž širokou škálu ekosystémových služeb, na nichž jsme závislí, jako jsou potraviny, voda, opylování, ochrana před povodněmi a další. Roční hodnota služeb poskytovaných ekosystémy České republiky byla v roce 2014 odhadnuta na jeden a půl násobek hrubého domácího produktu (Frélichová, J. et al. 2014), tedy na 6 471 miliard korun. Biologická rozmanitost se v současné době nachází v krizi. V Evropě dnes hrozí vyhynutí téměř čtvrtině volně žijících druhů, většina ekosystémů je poškozena do té míry, že již nadále nejsou schopny poskytovat své služby. Tato degradace pro nás představuje hrozbu velkých sociálních i hospodářských ztrát. Klíčové faktory způsobující úbytek biologické rozmanitosti, jako jsou např. změny biotopů, nadměrné využívání přírodních zdrojů, zavlečení a rozšiřování nepůvodních invazních druhů a změna klimatu nabývají na intenzitě, čímž ohrožují pozitivní účinek opatření přijatých s cílem zastavení úbytku biologické rozmanitosti.

Právě soustava Natura 2000 je podle Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 klíčovým nástrojem Evropské unie pro ochranu biologické rozmanitosti evropského území. V České republice přitom pokrývá 14 % území, na kterém je vyhlášeno 1 112 evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí. Ochrana soustavy Natura 2000 a zajištění dobré péče o ni vyžaduje spolupráci mnohých - státní správy a samospráv, ale zejména vlastníků či uživatelů pozemků, na kterých lokality se nachází.

Projekt Jedna příroda podpořený 12,6 miliony Eur z unijního programu LIFE a státního rozpočtu České republiky je ojedinělou příležitostí pro koordinaci úsilí státní správy, vědy, soukromé sféry a širší veřejnosti v oblasti biologické rozmanitosti. Díky němu se dozvíme více o peněžních a nepeněžních přínosech, které naší společnosti a hospodářství poskytují služby ekosystémů České republiky, a zvláště lokalit soustavy lokalit Natura 2000, či o potřebách péče o evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Nově získané znalosti nám pomohou nastavit priority, lépe vyhodnocovat a společně plánovat a získat finanční prostředky na péči o lokality.

Hlavním řešitelem projektu je Ministerstvo životního prostředí, které se podílí na realizaci projektu ve spolupráci s partnery projektu Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Biologickým centrem Akademie věd ČR, CzechGlobe - Ústavem pro výzkum globální změny Akademie věd ČR a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Hlavní manažer projektu: Ing. Pavel Gruntorád

Chcete se dozvědět více? Napište nám!

Jedna příroda - loga