Projekt Jedna příroda

Jedna příroda - loga

Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice, zvaný Jedna příroda, s dobou trvání 2019–2026, přispívá k zachování k biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000. Díky efektivnějšímu plánování péče, výzkumům a jejich využití v praxi i díky dobré spolupráci s vlastník a uživateli pozemků nacházejících se v chráněných územích napomáhá k zajištění nejlépe vyhovující péče a především i k budoucímu zachování těchto cenných lokalit v prospěch přírody a lidí.

Projekt svým zaměřením a cíli významně posiluje koncepční implementaci směrnic „o stanovištích“ a „o ptácích“ na národní úrovni v návaznosti na tzv. Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000.

Co je to biologická rozmanitost a ekosystémové služby?

Biologická rozmanitost, tedy pestrá různorodost ekosystémů, druhů a genů, která nás obklopuje, není hodnotou jen sama o sobě. Poskytuje společnosti rovněž širokou škálu ekosystémových služeb, na nichž jsme závislí, jako jsou potraviny, voda, opylování, ochrana před povodněmi a další. Roční hodnota služeb poskytovaných ekosystémy České republiky byla v roce 2014 odhadnuta na jeden a půl násobek hrubého domácího produktu (Frélichová, J. et al. 2014), tedy na 6 471 miliard korun.

Biologická rozmanitost se v současné době nachází v krizi. V Evropě dnes hrozí vyhynutí téměř čtvrtině volně žijících druhů, většina ekosystémů je poškozena do té míry, že již nadále nejsou schopny poskytovat své služby. Tato degradace pro nás představuje hrozbu velkých sociálních i hospodářských ztrát. Klíčové faktory způsobující úbytek biologické rozmanitosti, jako jsou např. změny biotopů, nadměrné využívání přírodních zdrojů, zavlečení a rozšiřování nepůvodních invazních druhů a změna klimatu nabývají na intenzitě, čímž ohrožují pozitivní účinek opatření přijatých s cílem zastavení úbytku biologické rozmanitosti.

Právě soustava Natura 2000 je podle Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 klíčovým nástrojem Evropské unie pro ochranu biologické rozmanitosti evropského území. V České republice přitom pokrývá 14 % území, na kterém je vyhlášeno 1 113 evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí. Ochrana soustavy Natura 2000 a zajištění dobré péče o ni vyžaduje spolupráci mnohých - státní správy a samospráv, ale zejména vlastníků či uživatelů pozemků, na kterých lokality se nachází.

Projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited“ - LIFE17 IPE/CZ/000005) podpořený 12,6 miliony eur z unijního programu LIFE a státního rozpočtu České republiky je ojedinělou příležitostí pro koordinaci úsilí státní správy, vědy, soukromé sféry a širší veřejnosti v oblasti biologické rozmanitosti. Díky němu se dozvíme více o peněžních a nepeněžních přínosech, které naší společnosti a hospodářství poskytují služby ekosystémů České republiky, a zvláště lokalit soustavy lokalit Natura 2000, či o potřebách péče o evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Nově získané znalosti nám pomohou nastavit priority, lépe vyhodnocovat a společně plánovat a získat finanční prostředky na péči o lokality.

Hlavním partnery projektu Jedna příroda jsou Ministerstvo životního prostředí (koordinující partner), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Biologické centrum Akademie věd ČR - Výzkumná infrastruktura SoWa, CzechGlobe - Ústav pro výzkum globální změny Akademie věd ČR a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Hlavní manažer projektu: Ing. Pavel Gruntorád

Chcete se dozvědět více? Napište nám!

Jedna příroda - loga