Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Dne 16. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který pro vybrané evidence podle zákona o ovzduší, o vodách, o odpadech, o obalech a evidenci IRZ nařizuje hlásit elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

Od 1. ledna 2010 je v provozu Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP) dostupný zde.

ISPOP je informační systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných evidencí (ohlašovacích povinností - hlášení) z oblasti životního prostředí a další distribuci takto ohlášených informací dotčeným institucím státní a veřejné správy.

Podle zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, § 11, je povinností hlásit prostřednictvím ISPOP následující údaje:

HALONY a HALONOVÉ INSTALACE
 • počet systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, jejich typ a množství halonů v nich obsažených, množství použitých a skladovaných halonů, opatření ke snižování emisí podle § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb., do 31. března za uplynulý kalendářní rok.
REGULOVANÉ LÁTKY (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) a FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY (F-plyny)

zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) podle § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

 • F-plyny (seznam je uveden v příloze I a II nařízení (EU) č. 517/2014
  Získání F-plynů z jiného členského státu EU v množství větším než 200 tun ekvivalentu CO2
  Předání F-plynů do jiného členského státu EU v množství větším než 200 tun ekvivalentu CO2
  Zneškodnění více než 200 tun ekvivalentu CO2 F-plynů (fyzická likvidace)
 • Regulované látky (RL) (seznam je uveden v příloze 1 nařízení (ES) č. 1005/2009
  První uvedení na trh na území ČR s výjimkou dovozu
  Znovuzískávání (odsátí RL ze zařízení)
  Recyklace
  Regenerace
  Zneškodnění (fyzická likvidace)

Hlášení se podávají DO 31. BŘEZNA za uplynulý kalendářní rok.

V případě problémů technického rázu (poskytování informací o způsobech podání hlášení, postup registrace, provoz ISPOP apod.) je k dispozici provozní podpora
na tel.: +420 221 228 080 a helpdesk pro ISPOP.