Institucionální podpora 2018

Ministerstvo životního prostředí je poskytovatelem institucionální podpory (IP) na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřízených MŽP. Příjemcem IP je v současné době 5 resortních výzkumných organizací:

  • CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí
  • Česká geologická služba
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

MŽP provádí hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřízených Ministerstvem životního prostředí od roku 2018 (Metodika MŽP), která vychází z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017, č. 107 (Metodika 2017+).

Výše IP pro jednotlivé výzkumné organizace zřízené MŽP závisí na výši disponibilních prostředků na výzkum, vývoj a inovace v rozpočtové kapitole MŽP.

MŽP publikuje Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Přílohou každého Rozhodnutí je plné znění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na roky 2018 - 2022 (DKRVO) a Specifikace plnění DKRVO pro rok 2018 (Specifikace).