Institucionální podpora 2021

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je poskytovatelem institucionální podpory (IP) na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumným organizacím zřízených MŽP. Příjem V současné době poskytuje institucionální podporu 5 resortním výzkumným organizacím, příjemci jsou:

  • CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí
  • Česká geologická služba
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

MŽP provádí hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřízených Ministerstvem životního prostředí od roku 2018 (Metodika MŽP), která vychází z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017, č. 107 (Metodika 2017+).

V lednu 2021 provedlo MŽP v souladu s Metodikou 2017+ a Metodikou MŽP průběžné hodnocení resortních výzkumných organizací. Hodnocení proběhlo na základě předložených průběžných zpráv o plnění dlouhodobých koncepcí rozvoje výzkumných organizací (DKRVO) v roce 2020 pomocí odborného poradního orgánu MŽP pro hodnocení výzkumných organizací (OPO).

Další průběžné hodnocení proběhne v lednu2022.

Výše IP pro jednotlivé resortní výzkumné organizace závisí na výši disponibilních finančních na výzkum, experimentální vývoj a inovace v rozpočtové kapitole MŽP.

MŽP publikuje výsledky hodnocení jednotlivých resortních výzkumných organizací a Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. Přílohou každého Rozhodnutí je Specifikace plnění DKRVO pro rok 2021 (Specifikace).

Celková schválená výše institucionální podpory pro rok 2021 je 284 366 695 Kč.

Historické informace o institucionální podpoře v letech 2018-2020: