Institucionální podpora 2019

Ministerstvo životního prostředí je poskytovatelem institucionální podpory (IP) na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřízených MŽP. Příjemcem IP je v současné době 5 resortních výzkumných organizací:

  • CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí
  • Česká geologická služba
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

MŽP provádí hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací zřízených Ministerstvem životního prostředí od roku 2018 (Metodika MŽP), která vychází z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017, č. 107 (Metodika 2017+).

V lednu 2019 provedlo MŽP v souladu s Metodikou 2017+ a Metodikou MŽP průběžné hodnocení výzkumných organizací na základě předložených průběžných zpráv o plnění dlouhodobých koncepcí rozvoje výzkumných organizací (DKRVO) v roce 2018.

Další průběžné hodnocení proběhne na přelomu roku 2019 a 2020.

Výše IP pro jednotlivé výzkumné organizace zřízené MŽP závisí na výši disponibilních prostředků na výzkum, vývoj a inovace v rozpočtové kapitole MŽP.

MŽP publikuje výsledky hodnocení jednotlivých výzkumných organizací a Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Přílohou každého Rozhodnutí je Specifikace plnění DKRVO pro rok 2019 (Specifikace).

Informace o Institucionální podpoře v roce 2018 jsou publikovány zde: https://www.mzp.cz/cz/institucionalni_podpora_resort