Národní program Životní prostředí - Výzva č. 2/2017

Výzva č. 2/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
„Inovativní a demonstrační projekty“

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.

Jedná se o novou prioritní oblast, která byla doplněna do NPŽP, je průřezová celou oblastí životního prostředí a zároveň je specifická způsobem hodnocení a vybíráním projektů.

Oprávnění příjemci: Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti založené městem nebo krajem, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem, společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

Alokace: 100 mil. Kč

Výše podpory: Minimální výše podpory na jeden projekt činí 200 tis. Kč; maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 mil. Kč; maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny Výzvy: Projektové fiše je možné podat v období od 13. 2. 2017 do 30. 6.2017.

Výzva je koncipována jako dvoukolová.