Informační systémy životního prostředí

Efektivní rozhodování a uplatňování nástrojů environmentální politiky je podmíněno dostupností kvalitních a včasných informací. Informační základna rezortu životního prostředí je velmi široká, a tak systémový sběr, ověřování, zpracování a publikace dat je náročný proces. Informace z oblasti životního prostředí jsou dostupné na webových stránkách ministerstva, webech jeho rezortních organizací a dále prostřednictvím informačních systémů (dále IS) specializovaných na konkrétní složky životního prostředí. Souborně jsou odborné informační zdroje rezortu životního prostředí označovány jako Jednotný informační systém životního prostředí (JISŽP). Vedení a řízení JISŽP je přímo spojeno s existencí Ministerstva životního prostředí (viz odstavec (4) § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR). JISŽP je ve své podstatě pouze formálním označením pro decentralizovanou soustavu IS a elektronických aplikací, jejichž společným jmenovatelem jsou data, vztahující se tematicky k jednotlivým složkám životního prostředí. Tato data spravuje ministerstvo a jeho rezortní organizace.

IS v JISŽP zajišťují elektronické informační služby, které slouží k výkonu odborných agend a ke shromažďování a prezentaci dat o jednotlivých složkách životního prostředí, a dále procesně založené IS veřejné správy (ISVS), zpracovávající data a dokumenty v závislosti na požadavcích environmentální legislativy (typicky s vazbou na správní řád). Jednotlivé IS a aplikace je možné vnímat jako subsystémy JISŽP. S ohledem na historický vývoj, unikátnost agend a individuální správu IT infrastruktury jednotlivými rezortními organizacemi, je architektura JISŽP decentralizovaná. Zatím jsou IS technicky provozovány jako samostatné aplikace nad vlastním databázovým a technologickým prostředím, tzn. bez přímé integrace na společné referenční prostředí. Aktuální snahou je postupnými kroky datovou základnu rezortu životního prostředí integrovat na jednotnou datovou platformu.

Rozvoj dílčích IS (subsystémů JISŽP) souvisí především s průběžnými změnami v oblasti environmentální legislativy. JISŽP jako celek je tedy rozvíjen prostřednictvím postupného rozvoje svých subsystémů.

Kromě vlastních rozvojových aktivit v rámci JISŽP Ministerstvo životního prostředí realizuje vládní politiku v oblasti eGovernmentu. Od roku 2012 jde především o zajišťování ohlašovacích povinností MŽP ve vztahu k Registru práv a povinností, a to včetně oznamování působnosti v agendách, ve kterých má ministerstvo definovanou působnost. Je tak naplněna podmínka přístupu MŽP k referenčním údajům systému základních registrů i postupného napojování relevantních IS k jeho rozhraní.