Informační systém ARROW

IS ARROW (Assessment and Reference Reports of Water Monitoring) je informačním systémem Monitoringu kvality vod na území ČR, který představuje sběrnou databázi vzorků kvality vod na území ČR zahrnující portál sběru dat odebraných vzorků vody a hodnotící portál kvality vod. IS Arrow provozuje ČHMÚ v rámci činností zajišťovaných pro MŽP. Systém umožňuje uložení a zpracování výsledků programů monitoringu týkající se sledování chemického stavu a ekologického stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice) a jejich zveřejnění pro laickou i odbornou veřejnost.

Informační systém Arrow je nadstavbou původní databáze jakostních dat povrchových a podzemních vod, získávaných ze státní sítě sledování jakosti vod ČHMÚ, jejíž koncepce vycházela z databázového modelu HEIS (hydroekologický informační systém) ČHMÚ. Pro potřeby hodnocení ekologického stavu vodních útvarů byl systém v roce 2008 podstatně rozšířen, aby bylo možno přijímat data z více zdrojů (v tzv. monitorovacích programech) a do databáze přibyla data sledování biologických složek. Došlo k rozšíření databáze o profily, které jsou sledovány v rámci jednotlivých monitorovacích sítí, zejména o profily podniků Povodí, AOPK a ZVHS (tyto profily později přešly pod správu podniků Povodí). Vznikla tak jedinečná databáze pro podporu sledování jakosti vod - na některých lokalitách probíhá sledování jakosti vod spojitě od roku 1963 do současnosti, tedy po dobu delší než 50 let.

Surová data biologických složek jsou v databázi od roku 1997 (makrozoobentos, fytobentos, fytoplankton, makrofyta, ryby), aby mohly být vyhodnoceny vodní útvary pro první plánovací období podle Rámcové směrnice o vodách. Ve vybraných profilech obsahuje databáze Arrow data i z jiných matric než je voda, jako jsou sedimenty, plaveniny, sedimentovatelné plaveniny, biofilm, makrozoobentos, rybí plůdek a dospělci ryb (zejména polutanty, které se kumulují v pevných matricích nebo organismech žijících ve vodě) a pasivní vzorkovače (široké spektrum polutantů od polárních až po lipofilní). Lokality sledování jakosti povrchových a podzemních vod jsou v databázi uloženy s popisnými údaji, zejména se souřadnicemi a nadmořskými výškami. Objekty povrchových vod obsahují navíc informace nezbytné pro výpočet ekologického stavu, objekty podzemních vod zase údaje o geologickém prostředí sledovaného kolektoru. Nedílnou součástí informačního systému jsou zejména číselníky pro fyzikálně-chemické ukazatele (> 2000 ukazatelů) a taxonomický strom biologických složek (> 20000 položek).

Jakostní data systém Arrow vyhodnocuje podle limitů, uložených v databázi, jejichž seznam se pravidelně aktualizuje. Limity (normy environmentální kvality) pro povrchové vody jsou stanoveny v nařízení vlády 401/2015 Sb., limity (normy jakosti a prahové hodnoty) pro podzemní vody jsou stanoveny vyhláškou 5/2011 Sb. v aktuálním znění. Ekologický stav vyhodnocuje systém Arrow podle platných metodik pro jednotlivé biologické složky. S podporou systému Arrow lze tedy získat hodnocení ekologického stavu v každém profilu, kde jsou dostupná podkladová data, nezbytná pro výpočet.

Aplikace IS Arrow jsou rozděleny do dvou částí – webová informační část, která poskytuje data sledování jakosti povrchových a podzemních vod široké veřejnosti. Data jakosti povrchových vod z období od roku 2009 nemohou být poskytována veřejnosti bez souhlasu poskytovatelů těchto dat (státní podniky Povodí), data jakosti podzemních vod jsou veřejnosti přístupná bez omezení. Aplikace vnitřního administračního systému slouží k načítání, testování, editaci a vyhodnocování dat jakosti vody a ke zpracování výstupních výpočetních sestav.

Příkladem komplexního využití dat IS Arrow je portál projektu Riverchange (napojený na datový model IS Arrow) dokončený v roce 2017 ve spolupráci s VÚV T. G. M. v. v. i., zaměřený na změny v biotických společenstvech za poslední tři desetiletí (diverzita biologických společenstev).