Informace pro veřejnost

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru, a to osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu – doručením odboru personálnímu a státní služby v pracovní dny od 8.00 hod do 16.00 hod.,
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Jiří Brych, odbor personální a státní služby, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
  3. elektronicky do elektronické podatelny ministerstva – na emailovou adresu: posta@mzp.cz

V případě zájmu o osobní nahlížení do registru evidenční orgán kontaktuje žadatele po obdržení vyplněné žádosti za účelem sjednaní termínu nahlížení (s výjimkou žádosti podané osobně – viz odst. 1 výše).
Pro nahlížení do registru v elektronické podobě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo a doručí mu je do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (s výjimkou žádosti podané osobně – viz odst. 1 výše); internetovou adresu, na níž je možné nahlížení do registru žadateli, oznámí na jeho emailovou adresu.

Upozornění

Podle § 13 odst. 4 zákona je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.Osoby, které přicházejí s evidovanými údaji do styku, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se z těchto údajů dozvěděly.

Jednání v rozporu s výše uvedenými ustanoveními je posuzováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč.

Formulář žádosti (RTF, 9 kB )