Implementace Povodňové směrnice

Česká republika jako členský stát Evropské unie se zavázala nastavit postupy pro implementaci povodňové směrnice (PDF, 101 kB ) během období 2007-2015 a zavést šestiletý plánovací cyklus pro zvládání povodňových rizik. Tato směrnice je doplňkovou k Rámcové směrnici o vodní politice (2000/60/ES) a proces implementace obou směrnic i cyklus plánování by měl být řešen ve vzájemné souladu. V tomto smyslu byla navržena novela vodního zákona a bude vytvořena i nová vyhláška o plánování.

Implementaci povodňové směrnice má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. Pro tyto účely byla zřízena pracovní skupina „povodňová směrnice“ složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského a státních podniků Povodí, která se od 15. října 2008 schází pravidelně jednou měsíčně. Pracovní skupina jako poradní orgán spoluvytváří jednotný národní proces implementace povodňové směrnice.

Protože je naše území součástí tří mezinárodních povodí, jsou otázky implementace řešeny také na úrovni mezinárodních komisí pro ochranu řek Dunaje, Labe a Odry. Navíc sladění postupů v povodí Labe a Dunaje je řešeno také nadnárodními projekty LABEL a Ceframe, dotovanými z evropských fondů. Postup implementace je podporovaný výzkumnými úkoly a spoluprací s dalšími odbornými institucemi a vysokými školami.