Vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod

Pro potřeby hodnocení stavu vodních útvarů podzemních vod jsou vyhláškou č. 5/2011 Sb. vymezeny hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod.

Útvar podzemních vod je vodním zákonem definován jako vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech. Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. Útvary podzemních vod jsou vymezeny v hloubkové svrchní, základní a hlubinné vrstvě. Seznam útvarů podzemních vod je uveden v příloze č. 6 uvedené vyhlášky.

Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Seznam hydrogeologických rajonů je uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 5/2011 Sb. Evidence je také vedena v informačním systému veřejné správy - informační systém VODA České republiky.

Evidenci údajů o hranicích a umístění útvarů podzemních vod a hydrogeologických rajonů vede MŽP v souladu s § 22 odst. 4 vodního zákona v informačním systému veřejné správy.